Tågförseningar forskning vid BTH

OAT+ Omplanering av tåglägen: fortsättningsprojekt

OAT+ Omplanering av tåglägen: fortsättningsprojekt

Projektstatus

Avslutat

Kategori/Område

Datalogi och datorsystemteknik

Ett FUD-projekt finansierat av Trafikverket (dåvarande Banverket) och som drivs av Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Projektet löper från september 2007 till november 2009. Projektets resultat vidareutvecklas i projektet EOT (Effektiv operativ Omplanering av Tåglägen).

Projektmål

Projektet syftar till att utreda och skapa möjligheter för att stödja omplanering av tidtabellen vid störningar och andra förändringar i järnvägstrafiken och är en fortsättning av projektet OAT (Omplanering Av Tåglägen) som även det finansierats av Trafikverket. Mer info om OAT och dess resultat finns på OAT.

Sedan 2002 har BTH utvecklat beräkningsmetoder för omplanering av tåglägen under störningar som visat goda resultat och i mars 2005 initierades projektet OAT som slutfördes i mars 2007. OAT resulterade bland annat i en kartläggning av området och de metoder som har utvecklats för planering och omplanering av tågtrafik i realtid och en analys gjordes av vilka styrkor och svagheter dessa metoder har samt i vilken utsträckning de kan anpassas för att hantera den svenska tågtrafiken. Inom projektet utvecklades även modeller och beräkningsmetoder som är anpassade för de svenska förutsättningarna och dessa utvärderades på olika sätt. OAT+ avser att utgå ifrån resultaten från OAT och utvärdera modellerna och metoderna i en mer praktisk kontext och vid behov vidareutveckla och anpassa dem.

Syfte

För att skapa och upprätthålla ett hållbart järnvägssystem med hög trafikbelastning och olika typer av trafik krävs såväl en robust tidtabell som rutiner för att minska konsekvenserna vid störningar. Vidare är det viktigt att snabbt kunna anpassa tidtabell till förändringar i behovet. Från utförda experiment samt baserat på punktlighetsstatistik och diskussioner med Trafikverket och dess kunder vet vi att störningar av ett tåg, speciellt vid kritiska avsnitt, kan sprida sig till flera tåg. Getingmidjan är ett exempel där kapacitetsutnyttjandet är så högt att en liten störning kan få stora konsekvenser.  Ett annat exempel är Öresundsregionen där trafikbelastning också är hög och hanterar interkontinental järnvägstrafik. Det är svårt att överblicka hur en störning sprider sig och vilka effekter tågen får pga. att en stor geografisk yta (med flera trafikkontor inblandade) kan beröras såväl som en stor mängd tåg av varierande hastighet, broms- och accelerationsförmåga. Vidare är olika tåg olika tidskritiska vilket gör vissa prioriteringar bör göras men som ytterligare komplicerar beslutsprocessen.

Sammanhang

Med de mål om ökad punklighet och ökad attraktivitet för järnvägstransporter som Trafikverket arbetar mot ligger projektet väl i linje med att stödja och förbättra förutsättningarna för effektiv tågtrafik med hög punktlighet. Med den verklighet som finns med en avreglerad svenska järnvägsmarknad med många aktörer och en blandning av olika tågtyper, ett högt kapacitetsutnyttjande och en politisk vilja till en ytterligare trafikökning, blir trafikstyrningsprocessen vid förändringar i tidtabellen ytterligare komplex. Banans utnyttjande och sårbarhet gällande störningskänslighet står delvis i paritet. Med detta projekt avser vi dock skapa stöd för att minimera störningseffekterna och förbättra möjligheterna till att öka punktligheten även vid ett högt bananutnyttjande. Vidare kan ett beslutsstöd beakta multipla och situationsberoende krav och restriktioner så att olika typer av transporter kan hanteras med de tidsfönster de har och de konsekvenser en försening är förenad med.

Kontakt

Projektledare: Johanna Törnquist Krasemann, som kan nås på e-mail: johanna.tornquistATbth.se eller på telefon: 0457-38 58 81

Projektrapporter

Slutrapport, November 2009.

Relaterade publikationer

 

1. Johanna Törnquist Krasemann, Dynamic railway traffic management during disturbances: Focus on the complexity imposed by deregulation, accepted and presented at ITSWC2008 NYC, Nov 2008.

2. Johanna Törnquist Krasemann, Pros and cons of increased complexity in re-scheduling strategies for railway traffic disturbances: A Swedish case, accepted and to be presented at ITSWC2009 Stockholm, Sept 2009.

Fakta

Längd

2007-2009

Deltagare