ANAKIN – Automatiserad analys & klassificering av förseningsorsaker i järnvägssystemet

Systematisk uppföljning av förseningar genomförs kontinuerligt inom tågtrafiksområdet. Att mäta tågförseningar, i förhållande till tidtabell, är en förhållandevis enkel uppgift som idag är automatiserad i Sverige. Att identifiera grundorsaken till en viss försening liksom att härleda hur förseningen eventuellt fortplantar sig i systemet och mellan tåg, är desto svårare.

Projektinformation

Finansiär: TrafikverketStatus: PågåendeForskningsområde: Industriell ekonomi och managementKontaktperson: Martin Svensson, martin.svensson@bth.seProjektbudget: 1,3 mnkrProjektstart: 2022-05-02Projektslut: 2024-02-29

Syfte

Detta projekt syftar till att analysera Trafikverkets manuella process för orsakkodning av förseningar och undersöka om det finns förutsättningar att underlätta dels den initiala orsakskodningen, dels granskningen av denna genom ändamålsenliga stödfunktioner.

Genomförande

Då projektet omfattar kartläggning av processer, bedömning och beslut gällande orsakskodning samt utvecklande av beslutsstödjande teknologi krävs kompletterande kvalitativa och kvantitativa angreppssätt.

I projektets inledande två arbetspaket görs en genomlysning av rådande kunskapsläge i form av en litteraturgenomgång av relevanta rapporter och forskning. Litteraturgenomgången kompletteras med en empirisk datainsamling, vilken fokuseras på organisatoriska och mänskliga aspekter gällande bedömning och beslutsgrunder för orsakskodningen.

I arbetspaket 3 fokuserar vi på hur automatiska maskininlärningsmetoder skulle kunna användas i en beslutstödjande roll i verksamheten.

Inom ramen för detta projekt kommer initiala utvärderingar att göras för t ex den härledda modellen med hjälp av relevanta utvärderingsmått. På så vis fås en uppfattning om hur väl den härledda modellen kan anses fungera på existerande indata.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×