Från parkeringshus till mobilitetsnoder: affärsmodeller, beteendeförändringar och fysisk omdaning

Syftet med projektet är att genom piloter hitta bästa sätt att ställa om parkeringshus till mobilitetsnoder. Projektet testar hur förutsättningar kan skapas för en beteendeförflyttning hos parkeringsanvändare i hela staden mot mer energieffektiva transportval och ett minskat bilberoende.

Projektinformation

Finansiär: EnergimyndighetenStatus: PågåendeForskningsområde: Fysisk planeringProjektbudget: 3,9 mnkrProjektstart: 2021-08-01Projektslut: 2023-12-31Projektpartner: Lunds universitet, Malmö kommun

Syfte

Syftet med projektet är att genom piloter hitta bästa sätt att ställa om parkeringshus till mobilitetsnoder. Projektet testar hur förutsättningar kan skapas för en beteendeförflyttning hos parkeringsanvändare i hela staden mot mer energieffektiva transportval och ett minskat bilberoende.

Genomförande

Genom att förändra Parkering Malmös befintliga parkeringshus fysiska utformning, testa nya affärsmodeller och utveckla koncept för mobilitetsnoder utmanas bilnormen och förutsättningar för nya vanor skapas. I Mobilitet Malmö-rapporten identifieras att omvandlingen av parkeringshus till mobilitetsnoder ensamt inte löser Malmös mobilitetsbehov, utan att det krävs fler och kompletterande samlingspunkter för mobilitet i staden för att skapa ett fungerande mobilitetssystem, varför ett koncept för mobilitetsnoder i stadsrummet ska tas fram.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×