Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse

Urbana testlab och piloter är metoder för att generera innovativa och energieffektiva lösningar. Här analyseras bostadshus som genom sin design ökar energieffektiviteten genom att skapa incitament för en förskjutning från bilism till hållbara persontransporter såsom cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet.

Projektinformation

Finansiär: EnergimyndighetenStatus: AvslutadForskningsområde: Fysisk planeringLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/planering-och-byggd-miljo/piloter-omstallning-av-transportsektorn-genom-energieffektiv-bebyggelse/Projektbudget: 5,6 mnkrProjektstart: 2019-01-01Projektslut: 2022-12-31Projektpartner: Lunds universitet, Malmö universitet

Syfte

Hur kan bostadshusets design göra det möjligt för fler att resa mer hållbart i staden – det vill säga välja cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet, istället för bilen?

Att arbeta med så kallade piloter är ett sätt att skapa innovativa och energieffektiva lösningar genom försöksverksamheter eller så kallade urbana testlabs. Forskarna följer piloter för cykelhus för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom så kallade integrerade mobilitetslösningar (MaaS) i Malmö, Lund och Göteborg.

Genomförande

Vi följer piloter för “cykelhus” för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom integrerade mobilitetslösningar (MaaS) och social hållbarhet.

Projektet bidrar med ökad kunskap om

(1) förutsättningarna för att piloter ska initieras,

(2) hur resultaten ska växla upp och generera långsiktiga förändringar, där uppväxlingen också inkluderar att bostäderna

(3) tillgängliggörs för alla grupper i samhället, inte enbart vissa segment.

Forskningsprojektet kartlägger internationella erfarenheter och följer två privata aktörers arbete för att utveckla piloter i tre svenska kommuner, där vissa bostäder är i planeringsstadiet och vissa är färdigställda.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×