Spatiala strategier under corona-epidemin i särskilt boende. Personalens och de boendes perspektiv

Särskilt boende är en omsorgs- och boendeform för sköra äldre. Dessa har drabbats hårt i Coronaepidemins första våg genom att hälften av de avlidna i Sverige bodde i särskilt boende. Coronaepidemin är ett tillfälle att undersöka hur den fysiska miljön i bostäder för svaga äldre kan förbättras, genom att omsorgspraktiker kan förändras och hur innovativa arkitektoniska modeller kan utvecklas.

Projektinformation

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelseStatus: PågåendeForskningsområde: Fysisk planeringKontaktperson: Catharina Nord, catharina.nord@bth.seProjektbudget: 1,9 mnkrProjektstart: 2021-06-01Projektslut: 2023-05-31

Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur personal och äldre som bor i särskilda boenden har med rumsliga strategier försökt att förhindra smittspridning i särskilt boende. Detta kan innebära organisationella förändringar av rutiner, uppdelning i olika grupper eller förändrade måltidssituationer och aktiviteter.

Studien ämnar undersöka hur personalen praktiskt gått till väga och också hur man har upplevt situationen när begränsande åtgärder som t.ex. isolering av sjuka äldre, varit nödvändiga. Äldres egna strategier och upplevelser är en viktig aspekt.

Genomförande

Forskaren kommer genomföra intervjuer med personal och äldre boende i ett flertal särskilda boenden. I samband med intervjuer kommer en promenad genom det särskilda boendet också genomföras för att bättre kunna förstå vilka rumsliga förändringar som genomförts. Den arkitektoniska utformningen är avgörande för omsorgens kvalitet och för relationer mellan boende och personal.

Studien vill lyfta fram hur den rumsliga utformningen har orsakat problem men också möjliggjort lösningar. Studien förväntans generera kunskap om egenskaper i den fysiska miljön och hur den fungerar i en epidemi av extrem karaktär med relevans också för mindre allvarliga epidemier. Resultaten kan direkt påverka omsorgens utförande och hur man kan använda rumsliga strategier för att förbättra omsorgen. Studien har också potential att fördjupa kunskapen om det särskilda boendets arkitektur för att förbättra boendemiljön för svaga äldre i ett större perspektiv.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×