Forskningsfinansiärer och OA - Research fundERS mandates for Open Access

Vetenskapsrådet

Swedish Research Council

Formas

Swedish Research Council Formas

Europeiska forskningsrådet

European Research Council

Sjunde ramprogrammet FP7

Seventh Framwork Programme FP7

Riksbankens Jubileumsfond

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Östersjöstiftelsen

 

Vetenskapsrådets krav på fri tillgänglighet till publikationer

För att få bidrag för forskning kräver Vetenskapsrådet nu att forskarna publicerar sitt material fritt tillgängligt för alla. Allmänheten och andra forskare ska ha fri tillgång till allt material som finansierats av allmänna medel.

Vad omfattas av kravet: vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och från konferenser. Böcker och bokkapitel omfattas inte.

Tillåten fördröjning: måste vara fritt tillgängligt senast 6 månader efter publicering.

När: från 2010 års ansökningsomgång

Hur: Publicering i Open Access- eller hybridtidskrift. Hybridtidskrifter är tidskrifter som baseras på traditionell prenumerationsbaserad tillgång men där författaren har möjlighet att göra en enstaka artikel fritt tillgänglig genom att betala en publiceringsavgift. De flesta större förlag erbjuder denna möjlighet för en del av eller alla sina tidskrifter. Vetenskapsrådet ger inte extra bidrag för att täcka publiceringskostnader.

Hur: parallellpublicering. En kopia av artikeln görs fritt tillgänglig i BTHs forskningsdatabas (http://www.bth.se/fou/). Drygt 50% av de förlag som finns registrerade i databasen SHERPA /RoMEO tillåter detta. Oftast är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får läggas ut.

Ansvar: Prefekt

Uppföljning: "Vi är ingen tillsynsmyndighet utan det är prefektens sak att se till att forskarna uppfyller villkoren, liksom vad gäller de etiska reglerna. När forskarna söker om förlängning av projektet kan dock beredningsgruppen kolla att villkoren har uppfyllts, säger Håkan Billig."

The Swedish Research Councils open access mandate

In order to be eligable for research funding the Swedish Research Council requires that reseachers publish their material freely available. The public and other researchers must have free access to all material produced with public means.

All peer-reviewed conferences- and journal articles (books and chapter in books are not included) published by grants from the Swedish Research Council are included in the new standards (practiced from applications granted 2010 and on). The articles must be freely available within 6 months after publication.

How: Publishing in Open Access- or Hybrid Open Access Journals. Hybrid journals refers to a journal where only some of the articles are open access. This typically requires the payment of a publication fee (also called a processing fee) to the publisher. Most major publisher offers this possibility for part of their journals. The Swedish Research Council do not give extra funding to cover publication costs.

How: Selfarchiving. A copy of the article is made freely available in the BTH Electronic Research Archive (http://www.bth.se/fou/) or in a relevant subject archive (ArXiv, PubMed Central, SSH…). More then 50% of the publishers registered in the database SHERPA /RoMEO allows self archiving. Publishers generally allow authors to publish the authors last peer reviewed and accepted version of the manuscript.

Responsibility: The Head of the Department.

 

Forskningsrådet Formas

För att få bidrag för forskning kräver Formas nu att forskarna publicerar sitt material fritt tillgängligt för alla. Allmänheten och andra forskare ska ha fri tillgång till allt material som finansierats av allmänna medel.

Vad omfattas av kravet: alla sakkunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som resulterar från forskning som helt eller delvis finansierats av Formas

Tillåten fördröjning: måste vara fritt tillgängligt senast 6 månader efter publicering.

När: från 2010 års ansökningsomgång

Hur: Publicering i Open Access- eller hybridtidskrift. Hybridtidskrifter är tidskrifter som baseras på traditionell prenumerationsbaserad tillgång men där författaren har möjlighet att göra en enstaka artikel fritt tillgänglig genom att betala en publiceringsavgift. De flesta större förlag erbjuder denna möjlighet för en del av eller alla sina tidskrifter. Vetenskapsrådet ger inte extra bidrag för att täcka publiceringskostnader.

Hur: parallellpublicering. En kopia av artikeln görs fritt tillgänglig i BTHs forskningsdatabas (http://www.bth.se/fou/). Drygt 50% av de förlag som finns registrerade i databasen SHERPA /RoMEO tillåter detta. Oftast är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får läggas ut.

 

The Swedish Research Council Formas

In order to be eligable for research funding Formas requires that reseachers publish material freely available. The public and other researchers must have free access to all material produced with public means.

All peer-reviewed conferences- and journal articles published by grants from Formas are included in the new standards (practiced from applications granted 2010 and on). The articles must be freely available within 6 months after publication.

How: Publishing in Open Access- or Hybrid Open Access Journals. This refers to a journal where only some of the articles are open access. This status typically requires the payment of a publication fee (also called a processing fee) to the publisher. Most major publisher offers this possibility for part of their journals. The Swedish Research Council do not give extra funding to cover publication costs.

 • How: Selfarchiving. A copy of the article is made freely available in the BTH Electronic Research Archive (http://www.bth.se/fou/) or in a relevant subject archive (ArXiv, PubMed Central, SSH…). More then 50% of the publishers registered in the database SHERPA /RoMEO allows self archiving. Generally allow authors to publish the authors last peer reviewed and accepted version of the manuscript.

 

Europeiska forskningsrådets (ERC) krav på fri tillgänglighet till publikationer

För att få bidrag för forskning kräver ERC att forskarna publicerar sitt material fritt tillgängligt för alla.

Vad omfattas av kravet: "peer-reviewed publications"

Tillåten fördröjning: publikationen skall arkiveras vid publiceringen och måste vara fritt tillgängligt senast 6 månader efter publicering.

Hur: parallellpublicering. En kopia av artikeln görs fritt tillgänglig i BTHs forskningsdatabas (http://www.bth.se/fou/) eller relevant ämnesarkiv (ArXiv, PubMed Central, SSH…). Drygt 50% av de förlag som finns registrerade i databasen SHERPA /RoMEO tillåter parallellpublicering. Oftast är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får läggas ut.

 

Eruopean Research Councils Open Access Mandate

The ERC requires that all peer-reviewed publications from ERC-funded research projects be deposited on publication into an appropriate research repository where available, such as PubMed Central, ArXiv or an institutional repository, and subsequently made Open Access within 6 months of publication.

How: Selfarchiving. A copy of the article is made freely available in the BTH Electronic Research Archive (http://www.bth.se/fou/) or in a relevant subject archive (ArXiv, PubMed Central, SSH…). More then 50% of the publishers registered in the database SHERPA /RoMEO allows self archiving. Generally allow authors to publish the authors last peer reviewed and accepted version of the manuscript.

 

Sjunde ramprogrammet (FP7)

Information beträffande Open Access-registrering av BTH-publikationer inom sjunde ramprogrammet (FP7)

I augusti 2008 lanserade EU-kommissionen ett Open Access-projekt inom det sjunde ramprogrammet (FP7). Projektet innebär att forskare verksamma inom sju forskningsområden: (energy, environment, health, parts of information and communication technologies, research infrastructures, science in society, and social sciences and humanities) måste göra publikationer fritt tillgängliga:

Vad: kvalitetsgranskade forskningsartiklar

Tillåten fördröjning: publikationen skall arkiveras vid publiceringen och måste vara fritt tillgängligt senast 6 månader efter publicering inom ämnesområdena energy, environment, health, parts of information and communication technologies, research infrastructures.

12 månaders fördröjning accepteras inom ämnesområdena Science in Society, Socio-economic Sciences and Humanities.

Hur: parallellpublicering. En kopia av artikeln görs fritt tillgänglig i BTHs forskningsdatabas (http://www.bth.se/fou/).  Drygt 50% av de förlag som finns registrerade i databasen SHERPA /RoMEO tillåter parallellpublicering. Oftast är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får läggas ut.

Best effort:  "Beneficiaries are required to make their best efforts to ensure that this electronic copy becomes freely and electronically available to anyone through this repository" Clause 39.

 

Vad innebär "best effort"? Enligt ppt-presentation (se länkar) så förväntas forskaren genomföra följande steg.

 1. Tillägna sig information om publiceringsmodeller och policies för licensiering och upphovsrätt hos de tidskrifter författarna tanker skicka sina manuscript till. (t. ex.. viaSHERPA/ROMeO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/)
 2. Om förlagens policies inte överensstämmer med överenskommelsen i anslagsavtalet skall författarna förhandla fram en överenskommelse som tillåter parallellpublicering inom den angivna fördröjningstiden. (Brev för kommunikation med förlaget och förslag på avtalstillägg finns, se "Användbara länkar")
 3. Om förhandlingarna med förlaget misslyckas skall författarna överväga att skicka manuskriptet till en annan tidskrift.
 4. Om man misslyckas med att uppnå överensstämmelse med anslagsavtalet skall anslagsmottagarna informera Kommissionen och skicka med brev där förlaget vägrar uppfylla kraven på enligt FP7 piloten.

 

Publikationsavgifter: Ja, man kan använda FP7 anslagspengar till att betala publiceringsavgiften i en Open Access eller hybridtidskrift. Hybridtidskrifter är tidskrifter som baseras på traditionell prenumerationsbaserad tillgång men där författaren har möjlighet att göra en enstaka artikel fritt tillgänglig genom att betala en publiceringsavgift. De flesta större förlag erbjuder denna möjlighet för en del av eller alla sina tidskrifter. Från FP7 FAQ: "the Commission has taken the initiative to use FP7 grant agreements to encourage grantees to take advantage of reimbursement for the full cost of open access publishing so that their research articles can be made available in open access mode as soon as they are published"

 

Seventh Framework Programme (FP7)

Information about Open Access registration of BTH-publication within the Seventh Framework Programme (FP7)

In August 2008, the European Commission launched an open access pilot in FP7. Under this pilot, grant recipients in seven areas (energy, environment, health, parts of information and communication technologies, research infrastructures, science in society, and social sciences and humanities) will be required to:

 • deposit peer reviewed research articles or final manuscripts resulting from their FP7 projects into an online repository;
 • make their best efforts to ensure open access to these articles within either six (health, energy, environment, parts of information and communication technologies, research infrastructures) or twelve months (social sciences and humanities, science in society) after publication.

How: Selfarchiving. A copy of the article is made freely available in the BTH Electronic Research Archive (http://www.bth.se/fou/) or in a relevant subject archive (ArXiv, PubMed Central, SSH…). More then 50% of the publishers registered in the database SHERPA /RoMEO allows self archiving. Publishers generally allow authors to publish the authors last peer reviewed and accepted version of the manuscript.

Best effort: "Beneficiaries are required to make their best efforts to ensure that this electronic copy becomes freely and electronically available to anyone through this repository" Clause 39.

What does "best effort" mean?

"Best effort" formulation strongly encourages researchers and publishers to comply while guaranteeing scientific and academic freedom which means:

 • Seeking information on publishing models and copyright/licensing policies of the journal(s) to which authors plan to submit (e.g. via ROMeO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/)
 • If publishers' policies do not allow compliance with grant agreement, authors should negotiate an amendment or request an authorisation to self-archive within the specific embargo period
 • If negotiations are unsuccessful, researchers should consider submitting to another journal
 • If they cannot comply with special clause, beneficiaries should inform the Commission and provide publisher´s letter of refusal

Publication fees: Yes, you can use FP grants to pay publication fees in an Open Access or Hybrid journal. Hybrid journals refers to a journal where only some of the articles are open access. This typically requires the payment of a publication fee (also called a processing fee) to the publisher. Most major publisher offers this possibility for part of their journals.

From the FP7 FAQ: "he Commission has taken the initiative to use FP7 grant agreements to encourage grantees to take advantage of reimbursement for the full cost of open access publishing so that their research articles can be made available in open access mode as soon as they are published".

 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Forskning finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse skall publicera med open access. Forskningsresultat skall alltså vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar skall arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar. Se webbsida.

Östersjöstiftelsen

För de forskare som får anslag från Östersjöstiftelsen i 2011-års ansökningsomgång gäller att om de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så måste dessa bli fritt tillgängliga på internet. Tidigare beviljade projekt omfattas inte av detta krav, även om Östersjöstiftelsen gärna ser att alla publicerar open access. Se webbsida.

 

Peter Linde 110310

Edit