Grafisk profil och logotyp

Profil- och textmanual

Profil- och textmanualen innehåller regler och riktlinjer för BTH:s informations- och marknadsföringsmaterial, vad gäller språk, profil, logotyp, typsnitt, foto, film, färg och layout. 

Syftet med manualen är att fungera som ett stöd i olika sammanhang där BTH syns.

Ladda hem BTH:s profil- och textmanual (pdf)

Logotyp

BTH:s logotyp ​är en viktig b​​ärare av vår identitet​​​​​. Nedan finner du BTH:s logotyp i olika varianter samt regler för dess användning.

Myndighetens namn är Blekinge Tekniska Högskola, förkortat BTH. Myndighetens namn översatt till engelska är Blekinge Institute of Technology, även det förkortat BTH. För att stärka vårt varumärke ska vi tona ner Blekinge Tekniska Högskola och lyfta fram BTH.

BTH:s logotyp svart, frilagd

Logotypen, som är myndighetens registrerade märke, finns enbart på svenska. Logotypen är den viktigaste beståndsdelen i vår identitet och bidrar till snabb igenkänning av allt kommunikationsmaterial som vi tar fram. Logotypen är ett märke med fastställd form. Detta gäller även texten. Den får återges i alla storlekar så länge texten är läsbar men det relativa förhållandet mellan höjd och bredd får inte ändras.

Officiell log​​otyp
Vår officiella logotyp är svart och frilagd. Den används till material som inte är kopplat till reklam eller marknadsföring, som till exempel skyltar, kontorsmaterial eller andra officiella dokument.

Logotyp i annan fä​​rgskala
Vår logotyp finns även i grafitgrått och vitt. Den vita läggs helst mot mörkare bakgrund och foton. Den grafitgrå fungerar som alternativ till svart eller vit.

Vad utgör BTH:s märke?
Den gemensamma uppsättning symboler om utgör BTH:s märke återges ovan. Märket, ibland även kallat logotyp, består av den stiliserade eken, texten Blekinge Tekniska Högskola samt förkortningen BTH. Delar av loggan får inte användas var för sig. Logotypen får inte heller förändras på något sätt.

När får logotypen anv​ändas?
Befattningshavare vid BTH uppmuntras att använda BTH:s märke i material som produceras i tjänsten för att brukas externt och internt. Det stärker BTH:s identitet om vårt märke förekommer i de sammanhang där vi är inblandade. Märket får användas i de sammanhang där BTH eller någon från BTH är delaktig på ett påtagligt sätt i sin egenskap av anställd eller student. Sambandet med BTH ska vara tydligt för den som ser det material där märket förekommer. En viss eftertanke är att rekommendera. Enbart det faktum att en aktivitet bedrivs i högskolans lokaler är exempelvis inte en tillräckligt tydlig koppling. Om studenter använder högskolans logotyp på sina arbeten måste det framgå att de är studenter och inom vilken kurs eller program arbetet har gjorts. Vidare ska det anges vem som är intern handledare eller motsvarande.

Vem är an​svarig?
Om märket används av utomstående får det enbart ske efter tillåtelse från BTH. Det är den som har givit sin tillåtelse till att BTH:s märke används som har ansvaret för att sammanhanget är det rätta och inte skadligt för vår image.

BTH:s logotyper för nedladdning
(Högerklicka och välj ”Spara länk som”)

BTH:s logotyp grå.png

BTH:s logotyp svart.png

BTH:s logotyp vit.png

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring den grafiska profilen eller användandet av vår logotyp?
Kontakta kommunikationsavdelningen om råd!