tre studenter som studerar

Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp

Anmälan öppnar 2017-03-15

Bli specialist på att skydda datorer från intrång och att bekämpa internetbrott. Utsattheten för digitala hot och attacker ökar.

Utbildningen ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet så att du kan förebygga, upptäcka och åtgärda såväl tekniska problem som kriminalitet på webben eller i mobila enheter.

Du får grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. På kurserna i datorsäkerhet söker du digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet, knäcker lösenord och lär dig hitta spår av intrångsförsök. Efter examen är dina kunskaper eftertraktade av IT-säkerhetsföretag och organisationer som Säkerhetspolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i datorsäkerhet.

Studentintervju

Studentintervju med Sara Ghorbanian (3 min)

Sara berättar om utbildningen Civilingenjör i datorsäkerhet och hur det är att plugga på BTH.

Tidigare student

Alumnintervju med Sara Ghorbanian (2 min)

Sara jobbar idag som IT-säkerhetsanalytiker på Corsec. Tidigare läste hon Civilingenjör i datorsäkerhet vid BTH. Hon berättar vad hon lärde sig under utbildningen och vad hon tyckte om BTH.

Studentprojekt

Studentprojekt med Polisen

Plattform för utredning av inbrott

Tillsammans med polisen jobbar fem studenter i årskurs 3 med att ta fram en plattform som ska användas vid utredning av inbrott. Studenterna kommer under nästa år att vidareutveckla plattformen för att kunna hantera även andra typer av brott.

Studentprojekt åt Malvacom

Genomförande av säkerhetsanalys

Företaget Malvacom som erbjuder ett system för snabb accesstid vid applikationsutveckling för mobiltelefoner, har låtit en grupp studenter göra en säkerhetsanalys av sin produkt. Studenterna testade säkerheten avseende integritet, konfidentialitet och tillgänglighet både på systemet i sin helhet och på informationen i systemet. De tog även fram ett förslag på säkerhetsförbättringar för att göra företagets produkt mer motståndskraftigt och pålitligt. Projektet ingick som en del i kursen ” Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling” och gruppen jobbade med detta på halvtid under ca 4 månader.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, deltid 0%
 • Anmälningskod: BTH-86900
 • Period: 2017 vecka 34 till 2022 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2017-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Behörighetskrav:
  Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej).
  Eller:
  Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B (Kemi kurs A krävs ej).

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Civilingenjörsexamen i datorsäkerhet
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Computer Security

Bedömning och examination


Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar


Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Urval


Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsbaserade grupper
• BI Sökande med
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
- betyg från gymnasieexamen
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
• BIex Sökande med
- gymnasieexamen utan komplettering.
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
• BII Sökande med
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet
• BF Sökande med
- intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.
Högskoleprovsbaserade grupper
HP Högskoleprov
Övriga sökande
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under för-utsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs,
som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad.
Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs.
Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del
(vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett
förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Praktisk information

 1. Läs mer om grundläggande behörighet
 2. Läs mer om antagningsproceduren
 3. Läs mer om studier utomlands
 4. Praktisk information hittas under 'Vill studera'

Profil - innehåll


Utbildningen ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet och grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. Projektarbete på företag och gästföreläsningar ger dig perspektiv och inspirerar till din egen specialisering.

Under utbildningen lär du dig att utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla komplexa datorsystem på ett säkert och tillförlitligt sätt. Med en grundlig och bred IT-förståelse ska du som civilingenjör i datorsäkerhet också kunna förebygga, upptäcka och åtgärda både tekniska problem och kriminellt beteende. Utbildningen har även som mål att ge dig de grundläggande färdigheter som förknippas med en civilingenjörsexamen.
Utbildningen sträcker sig över fem års heltidsstudier. De första två åren ägnar du dig i huvudsak åt grundläggande datorsystemteknik, programmering och matematik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att du ska kunna få en djup teknisk förståelse för hur säkerhet kan uppnås i avancerade datorsystem.

Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in i studierna. I dessa lägger vi speciell vikt vid att öva upp dina färdigheter i centrala säkerhetsämnen som forensisk datoranalys, kryptografi, nätverkssäkerhet, och intrångsdetektering. För detta krävs naturligtvis bra tillgång till säkerhetslaboratorium, som vi har ett flertal av.

Andra inslag i studierna är gästföreläsningar och projektarbeten, vilka görs i nära samverkan med näringslivet.

Med teknisk grund i avancerade datorsystem och teknisk specialisering i säkerhet som du skaffar dig här så kommer du vara intressant för en stor del av både samhälle och industri, särskilt eftersom få säkerhetsexperter idag är akademiskt utbildade. Kanske kommer du att arbeta på Statens kriminaltekniska laboratorium, Ericsson, vid Säkerhetspolisen eller något IT-företag som till exempel säkerhetschef, säkerhetskonsult, systemutvecklare eller projektledare.

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska studenten
 • Ha förvärvat grundliga kunskaper inom datateknikområdet, främst programvarusystem, datorhårdvara och datasäkerhet
 • Skaffat sig grundliga kunskaper matematik, vs förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
 • Ha förvärvat förmågan att självständigt kunna analysera och föreslå lösningar till såväl datatekniska konstruktions som säkerhetsproblemen
 • Visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom sina kompetens- och fördjupningsområden

Uppläggning av utbildningen


Programmets studier är upplagda över fem års heltidsstudier. Som tidigare sagt ligger tonvikten först på grundläggande matematik och datavetenskap för att senare allt mer betona datasäkerhet och annat material av fördjupningskaraktär.
Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.
Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30hp

Internationellt innehåll

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher:Datasäkerhetsbranschen med analys, drift, övervakning. Övriga datorbranschen (exv. Ericsson) med programmering, systemering, systemutveckling, projektledning m.m.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Datavetenskap.

Programråd


Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitet- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

 1. Läs om utlandsstudier

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Stefan Petersson

Studievägledare: Studievägledning