studenter i en datorsal

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken samt spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik. Tidigare studenter på den här utbildningen har fått jobb på till exempel Ubisoft Massive, DICE, Spotify, Lionhead Studios och Ericsson.

För att stärka dina meriter utvecklar du flera spelteknikprototyper under studietiden. Du genomför även ett större arbete tillsammans med ett företag inom spelbranschen eller annat relevant område. Den här utbildningen ger dig spetskompetens som är efterfrågad av såväl spelbranschen som av andra företag.

Utbildningen har sin förankring i spelbranschen, men dina kunskaper gör dig redo för kvalificerat arbete inom flera områden.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Kim berättar om programmet

Studentintervju med Kim Restad (3 min)

Kim berättar vad man gör på programmet Civilingenjör i spel- och programvaruteknik. Hon berättar även om sina framtidsplaner.

Martin som gått programmet berättar vad han gör idag

Alumnintervju med Martin Walfisz (3 min)

Martin berättar hur det var att studera på högskola och vad han gör idag.

Studentprojekt

Kravall (3 min)

Kravall is a game about flow control – you’re the Chief of Police in a city several years into the future where riots are common. Your job is to make sure they do not get out of hand. Read more on our webpage: http://kravall.autious.net/

IO (4 min)

”Io”; a roguelike 3D platformer with fully malleable procedurally generated dungeons.

Amesite (2 min)

Ett ”co-op twin stick shooter” med olika slumpgenerade grottsystem att utforska varje gång! Utmana och besegra de fyra bossarna, om du vågar!

Skolprojekt producerat i egengjord spelmotor av fem studenter på Civilingenjör i Spel- och Programvaruteknik.

 

 

Argee  ´n` Beats (3 min)

Ett cooperative plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet skapades av studenter år 5 i stora spelprojektet.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 34 till 2022 vecka 23
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Behörighetskrav:
  Områdesbehörighet A9: Fysik 2, Matematik 4, (Kemi 1 krävs ej).
  Eller:
  Områdesbehörighet 9: Fysik B, Matematik E, (Kemi A krävs ej).

Examen


Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Bedömning och examination


Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar


Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Urval


Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsbaserade grupper
BI Sökande med
 • avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
 • betyg från gymnasieexamen
 • betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
 • betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning
 • betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
 • betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighetBIex Sökande med@@gymnasieexamen utan komplettering.
 • betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighetBII Sökande med@@betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
 • betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighetBF Sökande med@@intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskolaPlatserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.Högskoleprovsbaserade grupperHP HögskoleprovÖvriga sökandeÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs,
som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad.
Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs.
Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del
(vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett
förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Praktisk information

 1. Läs mer om grundläggande behörighet
 2. Läs mer om antagningsproceduren
 3. Läs mer om studier utomlands
 4. Praktisk information hittas under 'Vill studera'

Profil - innehåll


Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken samt spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärningen stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, varför betydande delar av undervisningen är schemalagd, då det ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan dig och din lärare i situationer där du ska öva upp din praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Under utbildningen deltar även gästföreläsare från spelindustrin. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan visa upp när du ska söka jobb. Du kommer även att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna ”multi-core”-processorer.

De tre första åren ger dig en gedigen bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och du får träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera mer teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser.

Under årskurs fyra och fem fördjupar du dig i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur du kan startar eget företag. Under år fyra väljer du även inriktning mot antingen spelteknik eller programvaruteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spel- eller mjukvarubranschen eller annat relaterat område. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag.

Efter avslutad examen har du mycket goda spelutvecklingskunskaper och en allmän kompetens så att du kan arbeta med programmering och mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Du kan bland annat arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult, programmerare eller kanske du väljer att utveckla större affärssystem eller specialisera dig på interaktiva 3D-applikationer? Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska studenten:
Kunskap och förståelse
 • ha förvärvat omfattande kunskaper inom spel, visualisering och interaktionsteknik såväl som grundläggande datavetenskap och programvaruteknik.
 • förstå hela processen för spelutveckling och de moment som finns i denna
 • förstå konstruktionen av spelmotorer och hur de designasFärdighet och förmåga@@ha grundläggande kunskaper i matematik, d v s förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
 • behärska spelprogrammering, speciellt realtidsgrafik och avancerad grafikprogrammering för flera plattformar
 • förstå och självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet
 • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
 • ha producerat flera demoapplikationerVärderingsförmåga och förhållningssätt@@visa kunskap om hållbar utveckling och dess konsekvenser för informationsteknologiska systems utformning

Uppläggning av utbildningen


De tre första åren är uppbyggda för att studenten skall tillägna sig en bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och få en träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera mer teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser. Under årskurs fyra och fem fördjupar sig studenten i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur man startar eget företag. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.
Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärning stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, därför är betydande delar av undervisningen schemalagd. Detta ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter i situationer där studenterna skall öva upp sin praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment.
Gästföreläsare från spelindustrin förekommer i utbildningen. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll


Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska universitetet.

Jobbprofiler

Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.Röst från spelindustrin:– Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer.Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive EntertainmentFör mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdena Datavetenskap, Programvaruteknik och Utveckling av digitala spel. BTH har forskarprogam inom alla dessa områden.

Programråd


Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitet- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

 1. Läs om utlandsstudier

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Stefan Petersson

Studievägledare: Studievägledning