IY2586 Ekonomisk analys av teknikskiften

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen fokuserar dels på drivkrafterna för innovation och teknologisk utveckling i näringslivet, dels på hur nya teknologier och teknologisk förändring påverkar konkurrensvillkor och strategi.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 36 till 2024 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser i Mikroekonomi och strategi 6 hp, Företag och organisation 6 hp och Industriell
  marknadsföring- teori och praktik 6 hp.

Innehåll

Kursen behandlar företagsspecifika och kontextuella determinanter för innovation och ny teknologi, produkt och processinnovationer. Vidare behandlar kursen marknadsformer, konkurrens och teknologisk förändring och dess orsaker och konsekvenser samt vilken roll nätverkseffekter och standards spelar. Kursen behandlar även spridning av innovationer och teknologi samt "skill bias" och egenskaper hos teknologiförändring.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna förklara och diskutera olika typer av innovationer och deras ursprung, samt hur de sprids i ekonomin
 • kunna förstå och förklara grundläggande egenskaper hos och utmaningar för det innovativa företaget
 • kunna förstå, förklara och analysera sambanden mellan innovation, teknologisk utveckling och konkurrensform
 • kunna förstå och förklara hur karaktäristika hos modern teknologi påverkar konkurrensvillkor på olika marknader.
 • kunna förstå och förklara betydelsen av intellektuella äganderätter, som t.ex patent, och ”marknader för teknologi” i den moderna ekonomin

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa analytiska modeller och begrepp inom innovationsekonomi för att identifiera effekter på marknadsstrukturer och konkurrensen av nya produkter och teknologier
 • kunna använda analytiska modeller, som spel- och pristeori, för att utveckla strategi när det gäller prissättning, produktdifferentiering och organisation som svar på förändrade marknadsförhållanden genom innovation och ny teknik
 • kunna använda modeller för teknologspridning och diffusion för att modellera och predicera en ny teknologis spridning och genomslagskraft i en ekonomi
 • skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera vilka teknologiska förändringar som har skapat en rådande marknadsstruktur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Swann, G. M. Peter (Senaste upplagan). Economics of Innovation: An introduction. Edward Elgar.
Baldwin, Carliss och Clark, Kim (Senaste upplagan). Design Rules vol 1. The Power of Modularity. The MIT Press

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Swann, G. M. Peter (Senaste upplagan). Economics of Innovation: An introduction. Edward Elgar.
Baldwin, Carliss och Clark, Kim (Senaste upplagan). Design Rules vol 1. The Power of Modularity. The MIT Press

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och övningstillfällen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
2010 Inlämningsuppgift Industrianalys 2.5 G-U
2020 Tentamen Ekonomisk analys 1 5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.