ET1549 Matlab med tillämpningar inom matematik och teknik

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen avser att ge studenten en introduktion till problemlösning med användning av Matlab. Kursen utgör en förberedelse för ett antal programkurser där Matlab används.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Fysik grundkurs, 6 hp och Linjär algebra, 6 hp.

Innehåll

Kursen innehåller följande:
• Programmering i Matlab; sekvens, selektion, iteration och funktioner.
• Datatyper och datastrukturer.
• Datahantering och grundläggande operationer på variabler, vektorer och matriser.
• Import och export av data till Matlab.
• Visualisering av data, 2D- och 3D-grafik.
• Introduktion till toolboxar i Matlab.
• Simulink för numerisk lösning av differentialekvationer.
• Tekniska tillämpningar av begrepp från linjär algebra: skalärprodukt, linjär avbildning, egenvektorer.
• Tillämpning av begrepp från fysiken och analysen: numerisk lösning av differentialekvationer.
• Praktiska programmeringsövningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• ha förvärvat grundläggande kunskap och förståelse för Matlabmiljön och grundläggande programmering i Matlab.
• kunna översiktligt beskriva grundläggande datastrukturer i Matlab.
• ha förvärvat kunskap och förståelse om olika toolboxar i Matlab.
Färdighet och förmåga

• kunna självständigt skriva program i Matlab.
• kunna lösa enkla tekniska problemställningar i Matlab.
• kunna skapa olika typer av datastrukturer i Matlab.
• kunna utföra grundläggande operationer på datastrukturer i Matlab.
• kunna använda grundläggande funktioner i Matlab.
• kunna importera och exportera data i Matlab.
• kunna visualisera data och använda 2D- och 3D-grafik.
• kunna använda toolboxar i Matlab.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• erhållit förmåga att göra tekniska beräkningar och presentera beräkningsresultat i Matlab.
• skapat ett förhållningsätt och praktiska färdigheter i att programmera och arbeta med Matlab.
• med Matlab kunna värdera rimligheten hos lösning av specifika problem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fredrik Gustafsson, Niclas Bergman MATLAB (R) for Engineers Explained
(Häftad Engelska, 2012-09-20 ) ISBN: 9781447111252, Springer London Ltd
Material från institutionen

Referenslitteratur
Per Jönsson MATLAB: beräkningar inom teknik och naturvetenskap ISBN:9789144134246, Upplaga: 4

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fredrik Gustafsson, Niclas Bergman MATLAB (R) for Engineers Explained
(Häftad Engelska, 2012-09-20 ) ISBN: 9781447111252, Springer London Ltd
Material från institutionen

Referenslitteratur
Per Jönsson MATLAB: beräkningar inom teknik och naturvetenskap ISBN:9789144134246, Upplaga: 4

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs genom föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter. En webbaserad kursplattform används för att tillgängliggöra kursmaterial för studenterna.

Lärare

Kursansvarig
 1. Josef Ström Bartunek

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×