ME1594 Forskningsmetodik för medieteknik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom vetenskapshistoria och kunskapsteoretiska perspektiv relevanta för huvudområdet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2023 vecka 44 till 2023 vecka 48
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade i huvudområdet medieteknik.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande metodologiska och kunskapsteoretiska begrepp inom och för medieteknisk forskning. Detta behandlar kursen med följande innehåll:

 • Introduktion till västerländsk vetenskapshistoria
 • Teknovetenskapliga perspektiv och deras relation till medieteknik
 • Vetenskapligt läsande och skrivande
 • Disciplinär och icke-disciplinär forskning

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna övergripande beskriva huvudlinjerna i västerländsk vetenskapshistoria
 • kunna resonera kring teknovetenskapliga metodologier och perspektiv för medieteknik
 • kunna presentera aktuell medieteknisk forskning
 • kunna redogöra för disciplinär och icke-disciplinär forskning på en grundläggande nivå

Färdighet och förmåga
 • kunna författa en vetenskaplig artikel
 • kunna använda forskningsdatabaser för att identifiera relevanta forskningsartiklar inom medieteknik
 • självständigt kunna skriva texter förankrade i vetenskapliga källor för att pröva teknovetenskapliga metodologier och perspektiv i medietekniskt idé- och konceptarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna argumentera kring teknovetenskapens relevans i en medieteknisk undersökning
 • kunna argumentera kring medieteknikens förmåga att producera olika verkligheter genom teknik, estetik och etik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium är tillgängligt 3 veckor före kursstart på lärplattformen.Övrigt material tas fram i samarbete mellan kursansvarig och student.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium är tillgängligt 3 veckor före kursstart på lärplattformen.Övrigt material tas fram i samarbete mellan kursansvarig och student.

Lärande och undervisning

Kursen introduceras med tematiska föreläsningar. Kursen övergår sedan i litteraturseminarier och där studenten fördjupar sig i ett antal valda teknovetenskapliga och medietekniska teman genom litteraturstudier och seminariediskussioner. Till varje litteraturseminarium ska studenterna lämna in en diskussionsfråga baserad på kurslitteraturen.
Kursen examineras i form av en uppsats baserad på vetenskapliga källor. I texten ska studenten visa hur det valda teknovetenskapliga perspektivet kan integreras i en medieteknisk undersökning.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Uppsats 7.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.