PA1459 Objektorienterad Design

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Arkitekturen och designen av ett mjukvarusystem påverkar i hög grad kvaliteten på systemet och kostnaden för utvecklingen. Utgående från grundläggande objektorienterade begrepp och designprinciper analyseras och modelleras ett systems struktur och beteende med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language) i en strukturerad arbetsmetodik, Unified Process. Arbetsmetodiken utgår från en beskrivning av kundkrav och bygger en spårbar kedja via olika UML-modeller hela vägen fram till implementation och testning. Den strukturerade arbetsmetodiken och modelleringsspråket UML ger ett stöd till designarbetet, men för att skapa en hållbar programvarudesign krävs också en förståelse för grundläggande designprinciper och designmönster. Designmönster är generella lösningsförslag på vanligt förekommande problem, och som
mjukvaruutvecklare förväntas man känna till och kunna anpassa dessa generella lösningar till de konkreta utmaningar man försöker lösa. Grundläggande designprinciper beskriver hur man fördelar olika typer av ansvar mellan klasser för att få löst kopplad och lättunderhållen programvarukod.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan : Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat programmering, motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Innehåll

Kursen omfattar följande:
• Grundläggande begrepp inom objektorienterad modellering
• Introduktion till modelleringsspråket UML
• Introduktion till arbetsmetodiken Unified Process
• Grundläggande designprinciper, t.ex. låg koppling, hög sammanhållning, inkapsling, och polymorfism
• Introduktion till, och användning av Designmönster
• Testning, i synnerhet ur mjukvarudesignprocess-perspektivet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna visa förståelse för grundläggande principer i objektorienterad programvaruutveckling
• kunna visa förståelse för UML som modelleringsspråk
• kunna visa kunskap om grundläggande designprinciper
• kunna visa kunskap om grundläggande designmönster
• kunna visa kunskap om grundläggande mjukvaruarkitekturstilar
• kunna visa förståelse för hur designarbete skapar förutsättningar för testning av mjukvarusystem.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna uttrycka strukturen och beteendet hos ett system i termer av objektorienterade koncept
• kunna korrekt använda UML för att uttrycka struktur och beteende hos ett system
• kunna tillämpa grundläggande designprinciper för en objektorienterad design
• kunna tillämpa grundläggande designmönster i en objektorienterad design.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna analysera källkod för eventuella förbättringar
• kunna analysera och kritiskt diskutera en design för eventuella förbättringar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

huvudbok:
- C. Larman, /Applying UML and Patterns/, Prentice Hall, 3rd Edition.
referenslitteratur:
- Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, /Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software/, Addison-Wesley Professional.
- R. Nystrom, /Game Programming Patterns/, Genever Benning, 2014.

Kurslitteratur och övriga läromedel

huvudbok:
- C. Larman, /Applying UML and Patterns/, Prentice Hall, 3rd Edition.
referenslitteratur:
- Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, /Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software/, Addison-Wesley Professional.
- R. Nystrom, /Game Programming Patterns/, Genever Benning, 2014.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna behandlar centrala begrepp, tekniker och metoder inom objektorienterad design. Laborationerna syftar till att ge förståelse för hur begrepp, metoder och tekniker kan tillämpas i praktiken.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Saltentamen 1 A-F
1915 Laboration 5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.