KM1424 Patofysiologi I

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar kunskap om sjukdomsmekanismer, hur funktionen i olika system påverkas av sjukdom och kan påverkas av olika behandlingar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2022 vecka 34 till 2022 vecka 38
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Medicin
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade: Grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp; Anatomi och fysiologi, fördjupning, 7,5 hp.
  Därutöver krävs att följande kurs är genomgången: Mikrobiologi, farmakologi och näringslära, 7,5 hp.

Innehåll

Hälsa, ohälsa och sjukdom
Epidemiologi
Onkologi
Ortopedi
Gastroenterologi
Urologi
Gynekologi
Neurologi
Psykisk ohälsa
Smärta
Läkemedelsberäkning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna problematisera begreppen hälsa, ohälsa och sjukdom
• kunna beskriva sambandet mellan epidemiologi och individuella faktorer
• kunna beskriva sambandet mellan patofysiologi, symtom, diagnostik och behandling inklusive specifik farmakologi vid följande sjukdom- och ohälsotillstånd
- onkologi
- ortopedi
- gastroenterologi
- urologi
- gynekologi
- neurologi
- psykisk ohälsa
• kunna beskriva olika typer av smärta, dess uppkomst och behandling
Färdighet och förmåga

• kunna göra enklare statistiska beräkningar
• kunna utföra läkemedelsberäkning
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C.M. & Andersson C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk. H. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur.
Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Rikshandboken i barnhälsovård. (senaste upplagan). www.rikshandboken-bhv.se
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1I: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skärsäter, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa ? på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C.M. & Andersson C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk. H. (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur.
Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Rikshandboken i barnhälsovård. (senaste upplagan). www.rikshandboken-bhv.se
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1I: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skärsäter, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa ? på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp, föreläsningar samt färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×