UD1449 Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kandidatarbetet är att studenten integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor inom utveckling av digitala spel. Syftet är vidare att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området utveckling av digitala spel. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet samt kritiskt granska och opponera på ett annat kandidatarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat minst 110 hp inom något eller båda huvudområdena Utveckling av digitala spel eller Datavetenskap. Av dessa ska minst 60hp vara inom huvudområdet Utveckling av digitala spel. Dessutom måste studenten ha genomgått en kurs i forskningsmetodik om minst 7,5 hp.

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment:
1. Förstudie och planering
2. Genomförande
a. Forskningsarbete
b. Handledning
c. Skriftlig redovisning
3. Muntlig redovisning och försvar
4. Opposition
a. Skriftlig opposition
b. Muntlig opposition
Förstudie och planering omfattar framtagande av en projektplan vilken inkluderar en tidplan för projektet. I forskningsfasen (Genomförande) genomförs projektet och dokumenteras i den akademiska rapporten (Uppsats) enligt tidplanen. Vid den muntliga redovisningen får studenten försvara sitt examensarbete. Varje student ska även opponera på ett annat examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för ett antal aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet utveckling av digitala spel.
• kunna visa fördjupad insikt inom ett valt delområde inom huvudområdet utveckling av digitala spel.
• kunna formulera och avgränsa en relevantforskningsfråga eller problemställning inom det valda ämnet.
• kunna redogöra för tillämpliga metoder inom huvudområdet utveckling av digitala spel.
Färdighet och förmåga
• självständigt kunna söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation som är relevant för en problemställning inom huvudområdet utveckling av digitala spel.
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet utveckling av digitala spel.
• självständigt kunna planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för kandidatarbetets relevans, syfte och resultat i dialog med olika grupper.
• självständigt kunna disponera och utforma ett kandidatarbete som följer strukturen för en vetenskaplig rapport inom huvudområdet utveckling av digitala spel.
• kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta andras arbeten avseende frågeställning, genomförande och resultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att för arbetet inom huvudområdet göra relevanta bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
• självständigt kunna granska och kritiskt utvärdera andras uppsatser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten. Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare. Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa böcker rekommenderas:
Referenslitteratur
1. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition Författare: Mikael Berndtsson et al. Förlag: Springer Utgiven: 2007, Antal sidor: 162 ISBN-13: 978-1848000087
2. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2 Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker Utgivningsår: 2008 Antal sidor: 416 ISBN: 9789147087679
3. Svenska språkrådet: Skrivregler Förlag: Liber AB Utgivningsår: 2008 ISBN: 9789147903870
4. How to write a thesis, Upplaga 3 Författare: Rowena Murray Utgiviningsår: 2011 Antal sidor: 384 ISBN: 9780335244287
5. How to research Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight, Förlag: Open University Press Utgivningsår: 2007 Antal sidor: 287 sidor ISBN-10: 033521746X ISBN-13: 9780335217465
6. This is not an article. Just some food for thought on how to write one. Sørensen, C.Proceedings of the 17th information systems research seminar in Scandinavia. Quality by diversity in information systems research. Part 1.ed. P. Kerola; A. Juustila; J. Järvinen. Oulu :University of Oulu, 1994. p. 46-59
7. Experimental Design: From User Studies to Psychophysics Författare: Douglas Cunningham och Christian Wallraven Förlag: AK Peters/CRC Press Utgivningsår: 2011 Antal sidor: 408 ISBN-10: 1568814682 ISBN-13: 978-1568814681
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer också att tillhandahållas vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten. Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare. Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa böcker rekommenderas:
Referenslitteratur
1. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition Författare: Mikael Berndtsson et al. Förlag: Springer Utgiven: 2007, Antal sidor: 162 ISBN-13: 978-1848000087
2. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2 Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker Utgivningsår: 2008 Antal sidor: 416 ISBN: 9789147087679
3. Svenska språkrådet: Skrivregler Förlag: Liber AB Utgivningsår: 2008 ISBN: 9789147903870
4. How to write a thesis, Upplaga 3 Författare: Rowena Murray Utgiviningsår: 2011 Antal sidor: 384 ISBN: 9780335244287
5. How to research Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight, Förlag: Open University Press Utgivningsår: 2007 Antal sidor: 287 sidor ISBN-10: 033521746X ISBN-13: 9780335217465
6. This is not an article. Just some food for thought on how to write one. Sørensen, C.Proceedings of the 17th information systems research seminar in Scandinavia. Quality by diversity in information systems research. Part 1.ed. P. Kerola; A. Juustila; J. Järvinen. Oulu :University of Oulu, 1994. p. 46-59
7. Experimental Design: From User Studies to Psychophysics Författare: Douglas Cunningham och Christian Wallraven Förlag: AK Peters/CRC Press Utgivningsår: 2011 Antal sidor: 408 ISBN-10: 1568814682 ISBN-13: 978-1568814681
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer också att tillhandahållas vid kursstart.

Lärande och undervisning

Studenten arbetar individuellt och självständigt och är ansvarig för att examensarbetet slutförs inom givna tidsramar och med givna handledningsresurser och håller tillräckligt hög kvalitet. Undantag mot individuella arbeten ska godkännas av examinator. Varje student vägleds av en akademisk handledare vid högskolan. Utöver den akademiska handledaren är det även möjligt för en student att ha en extern handledare från exempelvis näringslivet eller ett annat lärosäte. Kursen inleds med introduktionsseminarier. Den resterande tiden består av självständigt arbete i form av planering, utförande och redovisning av ett examensarbete samt en opposition mot ett annat examensarbete. Under arbetet ska studenten underhålla en e-portfolio på kursens läroplattform där denne regelbundet informerar om examensarbetets status och progress. Den slutgiltiga, reviderade, akademiska rapporten betygssätts av examinator efter muntlig presentation. Examinator betygsätter den akademiska rapporten baserat på sin egen bedömning samt beaktande av resultatet från den kollegiala fackgranskningen. Även projektplanen bedöms av examinator med stöd av den kollegiala fackgranskningen. Presentationen och försvaret bör genomföras först efter det att (i) det finns en godkänd projektplan och (ii) den akademiska handledaren har meddelat examinator skriftligen att det akademiska arbetet är tillräckligt i sin nuvarande form för att presenteras och försvaras. Handledarens bedömning innebär inte att den akademiska rapporten kommer att bedömas som godkänd utan betygsättande bedömning görs av examinator efter genomförd presentation och försvar av den akademiska rapporten. Projektplanen, den muntliga presentationen och försvaret, den muntliga och skriftliga oppositionen och den akademiska rapporten ska följa de anvisningar och mallar som ingår i Guidelines for Degree Projects som tillhandahålls av fakulteten för datavetenskaper. Kursen är en campus-kurs. Studenten förutsätts finnas tillgänglig för handledning. Det är studentens ansvar att hushålla med handledningsresursen. Studenten har inte rätt till handledning utanför terminstid. Student som under kurstiden inte blir klar i tid med ett påbörjat självständigt arbete kan få fortsatt handledning endast i begränsad omfattning. Dock har studenten alltid rätt att få sitt självständiga arbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Projektplan 2 G-U
1815 Presentation 2 G-U
1825 Opposition 2 G-U
1835 Uppsats 1 9 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.