ME1613 Interaktivt berättande

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att med utgångspunkt i cross- och transmedia utforska icke-linjärt och interaktivt berättande.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2023 vecka 08 till 2023 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlshamn
  • Huvudområde: Medieteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Medieteknisk prototyputveckling, 15 hp.

Innehåll

Kursen ger en historisk överblick av hur berättande utvecklats i förhållande till cross- och transmedia. Kursen innehåller introduktion till olika tekniker och metoder för skapandet av tillämpningar för icke-linjärt och interaktivt berättande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Känna till begrepp kopplade till cross- och transmedialt berättande
• Känna till grundläggande principer för interaktivitet
• Känna till metoder och tekniker för interaktivt berättande
Färdighet och förmåga
• Kunna tillämpa metoder och tekniker för interaktivt berättande i en undersökning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna argumentera för sina val av metoder och tekniker för interaktivt berättande
• Kunna reflektera kring interaktivitet i förhållande till undersökningen

Kurslitteratur och övriga läromedel

McErlean, K. (2018). Interactive narratives and transmedia storytelling (1st ed.) Focal Press. ISBN: 9781317268437, 9781138638822
Referenslitteratur
Murray, J. H. (1997). Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace. New York: Free Press. ISBN: 0-684-82723-9
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

McErlean, K. (2018). Interactive narratives and transmedia storytelling (1st ed.) Focal Press. ISBN: 9781317268437, 9781138638822
Referenslitteratur
Murray, J. H. (1997). Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace. New York: Free Press. ISBN: 0-684-82723-9
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Lärande och undervisning

I kursen introduceras historik, relevanta begrepp, metoder och tekniker genom föreläsningar och workshops. Med stöd av handledning genomför studenterna gruppvis en undersökning där de tillämpar relevanta tekniker och metoder för interaktivt berättande. Examination sker i form av undersökning samt genom en muntlig presentation.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.