DV1606 Databasteknologier för webben

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten ska förstå och lära sig modellera och implementera en databas samt utveckla en webbapplikation som använder databasen. Som applikationsspråk används serverbaserad JavaScript i webbmiljö.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser motsvarande 15 hp i programmering och/eller webbteknologier.

Innehåll

 • Databasteknik
 • Relationsmodellen och alternativa modeller.
 • Databasmodellering
 • SQL
 • SQL med lagrade procedurer, funktioner och triggers.
 • SQL med index.
 • Applikationsprogrammering med databaser.
 • Applikationsprogrammering i webbmiljö med programmeringsspråket JavaScript på serversidan med Node.js med inslag av HTMl och CSS.
 • Verktyg och tekniker för utveckling och test.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• vara väl bevandrad i relationsdatabaser och ha en övergripande förståelse för dess användning, fördelar och nackdelar.

Färdighet och förmåga

• ha en grundlig, både teoretisk och praktisk, förmåga att förstå och använda relationsdatabaser
• i detalj förstå och applicera processen att utveckla en databas från en problemställning till färdig klientapplikation i webbmiljö
• strukturerat och i detalj modellera och dokumentera en databas i form av en ER modell
• utifrån en befintlig modell, praktiskt skapa och förändra samt använda en databas med SQL
• designa och implementera en väl fungerande databasapplikation i webbmiljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• översiktligt förstå, kunna förklara samt allmänt kunna argumentera kring databaser, databashanteringssystem och hur dessa implementeras i en webbaserad miljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Instruktioner finns för varje kursmoment samt läsanvisningar i artiklar, guider, manualer och videomaterial.

Titel: Databasteknik
Utgiven, revision, antal sidor: 2005, första utgåvan, 646s
Författare: Thomas Radron-McCarthy, Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144044491

Titel: Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers
Utgiven, revision, antal sidor: 2014, första utgåvan, 460s
Författare: Axel Rauschmayer
Förlag: O?Reilly Media
ISBN: 978-1449365035

Titel: Exploring ES6: Upgrade to the next version of JavaScript
Utgiven, revision, antal sidor: 2015, första utgåvan, 460s
Författare: Axel Rauschmayer

Kurslitteratur och övriga läromedel

Instruktioner finns för varje kursmoment samt läsanvisningar i artiklar, guider, manualer och videomaterial.

Titel: Databasteknik
Utgiven, revision, antal sidor: 2005, första utgåvan, 646s
Författare: Thomas Radron-McCarthy, Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144044491

Titel: Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers
Utgiven, revision, antal sidor: 2014, första utgåvan, 460s
Författare: Axel Rauschmayer
Förlag: O?Reilly Media
ISBN: 978-1449365035

Titel: Exploring ES6: Upgrade to the next version of JavaScript
Utgiven, revision, antal sidor: 2015, första utgåvan, 460s
Författare: Axel Rauschmayer

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker i sal (campusstudenter) och via forum och chatt (distansstudenter).
Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt och/eller i grupp. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett examinationsmoment/projekt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.