OM1547 Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar och tillämpar fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2023 vecka 34 till 2023 vecka 38
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade: Omvårdnad, metoder och tillämpning I, 7,5 hp; Omvårdnad, metoder och tillämpning II, 7,5 hp. Därutöver krävs att följande kurs är genomgången: Sjuksköterskans professionella utveckling, 30 hp.

Innehåll

Forskningsprocessen
Kvantitativa och kvalitativa metoder
Forskningsetik
Projektförslag
Vetenskapsteori
Omvårdnadsproblem
Databassökning
Teoretisk referensram
Vårdvetenskapliga begrepp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• särskilja och förklara forskningsprocessens olika delar samt hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
• förklara kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys och bedöma relevansen av metodernas lämplighet beroende på vetenskaplig frågeställning
• förklara forskningsetiska begrepp
• designa ett förslag till genomförandet av ett självständigt arbete
Färdighet och förmåga
• diskutera paradigm, ontologi och epistemologi i relation till forskningsfråga/vetenskaplig frågeställning.
• problematisera identifierat omvårdnadsproblem i relation till flera perspektiv samt formulera en för omvårdnaden relevant forskningsfråga
• genomföra sökning i relevanta databaser utifrån egna identifierade och formulerade söktermer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera och motivera adekvat teoretisk referensram i relation till forskningsfråga/vetenskaplig frågeställning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler, J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ?Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (Senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (Senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henriksson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kristensson, J. (Senaste upplagan). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur & Kultur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (Senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, l. (Red). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler, J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ?Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (Senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (Senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henriksson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kristensson, J. (Senaste upplagan). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur & Kultur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (Senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, l. (Red). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av enskilt arbete och arbete i grupp. Lärarledda introduktions- och resursföreläsningar. Undervisningen sker delvis via webbaserad lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×