MS1405 Matematisk statistik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. tillförlitlighetsteknik, signalbehandling och telekommunikation samt även ekonomi.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematisk statistik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgångna kurser i Analys 12 hp samt Linjär algebra 6 hp (eller motsvarande).

Innehåll

• Kombinatorik
• Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler i en dimension
• Orientering om flerdimensionella stokastiska variabler, oberoende
• Olika fördelningar, speciellt Poisson-, binomial- , exponential- och normalfördelningarna samt approximationer
• Väntevärde, varians, standardavvikelse, kovarians, korrelation
• Punktskattning inklusive ML-metoden
• Intervallskattning
• Hypotestest
• Enkel linjär regression
• Tillämpningar, främst från olika tekniska områden

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomförd kurs skall studenten:

 • behärska grundläggande sannolikhetsteori med

tillämpningar inom tekniska ämnen och ekonomi
 • behärska statistiska principer för punkt- och inter-vallskattning, hypotestest och linjär regression
 • känna till de viktigaste engelska termerna inom sannolikhets- och statistikteori

Färdigheter och förmågor
 • Förmåga till analys och syntes
 • Akademiskt skrivande
 • Kunskap om var man hittar statistiska datamaterial, t.ex. i kända databaser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att dra slutsatser av ett statistiskt material
 • Förmåga att kritiskt granska andras statistiska analyser och vilka slutsatser man kan dra

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jogréus, C. (2014). Matematisk statistik med tillämpningar. Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-09989

Material utarbetat vid BTH kan tillkomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Jogréus, C. (2014). Matematisk statistik med tillämpningar. Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-09989

Material utarbetat vid BTH kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningar. Undervisning bedrivs normalt på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser de nödvändigt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Tentamen 1 6 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×