UD1451 Digital skulptering och optimering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska få en djupare förståelse inom digital skulptering, samt olika tillvägagångssätt att optimera spelgrafik för en industristandardiserad spelmotor. Studenten förväntas efter kursens slut ha både teoretisk och praktisk kunskap inom digital skulptering, samt kunna analysera och argumentera för olika tillvägagångssätt inom optimering för spelgrafik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Tillämpad spelgrafik, 15 hp.

Innehåll

 • Övergripande förståelse för digital skulptering.
 • Förståelse för hur man kan arbeta med högpolygonmodeller.
 • Förståelse och kunskap inom optimeringstekniker avsedda för realtidsrendering.
 • Kunskap att kunna omarbeta en högpolygonmodell till lågpolygon.
 • Kunskap att tillämpa normalmaps till lågpolygonmodeller.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha förståelse för, kunna presentera och förklara de tekniska aspekterna kring skapandet av texturer och normal-maps,
• kunna förklara samt argumentera kring optimeringstekniker och dess användningsområden inom realtidsrendering,
• kunna förklara samt argumentera kring den topologiska uppbyggnaden av en 3D-modell.

Färdighet och förmåga
• ha grundläggande färdighet och förmåga inom 3D-skulptering,
• utifrån en problembeskrivning, kunna designa och konstruera högpolygon 3D-modeller,
• kunna skapa väl fungerande normal-maps för 3D-modeller,
• kunna optimera 3D-modeller avsedda för realtidsrendering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera och motivera val av tekniker för genererandet av normal-maps och texturer i förhållande till 3D-modeller,
• kunna diskutera för- och nackdelar av uppbyggnaden av en högpolygon 3D-modell som ska ligga till grund för en normal-map,
• kunna argumentera samt diskutera kring för- och nackdelar av olika optimeringstekniker i förhållande till 3D-modeller i en realtidsrendering.

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. ZBrush Characters and Creatures, ISBN: 9781909414136
2. Character Modeling with Maya and ZBrush, ISBN: 9781136141812
3. Anatomy for 3D Artists, ISBN: 9781909414242

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. ZBrush Characters and Creatures, ISBN: 9781909414136
2. Character Modeling with Maya and ZBrush, ISBN: 9781136141812
3. Anatomy for 3D Artists, ISBN: 9781909414242

Lärande och undervisning

Kursen ska ges som campuskurs.
Kursen består av föreläsningar och mindre teoretiska laborationsgenomgångar som studenten sedan omsätter i praktiken.
Uppgifterna går ut på att utveckla förståelse och förmåga att från grunden skapa en 3D-modell samt att skapa och generera ut både en normalmap och en textur tillhörande modellen.
Varje enskild student redovisar sin arbetsprocess samt beskriver på vilket sätt lösningar lämpar sig i en spelutvecklingsprocess.
Undervisningen bedrivs på svenska med engelsk litteratur.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.