MT1448 Kvalitetsutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Historik
• Utveckling
• Värderingar
• Direktiv
• Standarder

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:

 • kunna beskriva bakgrunden till dagens kvalitetsarbete.
 • förstå betydelsen av värderingar och mentala modeller i lärande organisationer.
 • ha kunskap om de direktiv som styr kvalitetsarbetet.
 • kunna terminologi inom området samt förstå hur standarden ISO 9000 är uppbyggd och används i praktiken.
 • kunna redogöra för hur ett kvalitetssystem byggs upp, införs, revideras och hålls aktuellt.
 • kunna använda verktyg och metoder för att säkerställa kvalitet, arbeta förebyggande med ständiga förbättringar.
 • känna till miljöledningsstandarden ISO 14000 och förstå dess betydelse för hållbar utveckling och koppling till kvalitetssystemet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Fjärde upplagan. Studentlitteratur, Lund.

Webb-material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Fjärde upplagan. Studentlitteratur, Lund.

Webb-material.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker helt på distans genom utnyttjande av en lärplattform. Kurslitteraturen studeras enskilt och tillämpas i ett antal uppgifter som lämnas in individuellt. Handledaren i kursen går sedan igenom inlämnade uppgifter och lämnar kommentarer till dessa.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och projekt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1415 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1425 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1435 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1445 Slutpresentation 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×