FY1431 Fysik grundkurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande
och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c och Fysik 2.

Innehåll

• Teknisk rapportskrivning.
• Behandling av vektorer utan linjär algebra.
• Grundläggande krafter såsom friktion vid vila och glidning, gravitationskraft, normalkraft,
spännkraft samt olika stödkrafter.
• Friläggning.
• Newtons lagar.
• Uppställning av Newtons ekvationer och momentlagen både vid jämvikt, statik, och
accelererande system.
• Bestämning av masscentrum och tyngdpunkt.
• Beräkningar av krafter i fackverk.
• Linjär- och cirkulär rörelse betraktat med olika koordinatsystem.
• Introduktion av arbete, effekt, potential, energilagarna, rörelsemängd och impuls.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• identifiera krafter som verkar på ett system.
• principen för friläggning både för hela system och delsystem.
• avgöra om ett system är i jämvikt eller ej.
• redogöra för Newtons lagar och momentlagen.
Färdighet och förmåga
•beräkna kraftresultant och behärska komposantuppdelning.
• beräkna masscentrum hos sammansatta system.
• beräkna rät- och kroklinjig rörelse för partiklar i planet.
• ställa upp Newtons ekvationer och momentlag för att med dessa bestämma okända krafter både vid jämvikt och konstant acceleration.
• utföra kaströrelseberäkningar.
• utföra beräkningar med hjälp av energilagarna, rörelsemängd och impuls.
• självständigt utföra laborationer utifrån skriftlig och muntlig handledning.
• följa en given mall vid rapportskrivning.
• muntligt och skriftligt kunna föra fysikaliskt riktiga resonemang kring kursinnehållet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera erhållna resultat utifrån kursinnehållet och bedöma dess rimlighet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grahn, R och Jansson, P-Å (2018). Mekanik. Lund: Studentlitteratur AB, ISBN 9789144116594

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grahn, R och Jansson, P-Å (2018). Mekanik. Lund: Studentlitteratur AB, ISBN 9789144116594

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Lärare

Examinator
 1. Per Gralvik
Kursansvarig
 1. Thomas Ahlqvist

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×