DV1508 Gränssnitt för spelredigeringsverktyg

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper i att analysera och skapa gränssnitt för spelredigeringsverktyg.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat kurser motsvarande 130 högskolepoäng inom datavetenskap, matematik, maskinteknik, programvaruteknik och/eller elektroteknik. Inkluderat i de 130 högskolepoängen ska följande ämnespoäng, eller motsvarande, finnas; 15 högskolepoäng i objektorienterad programmering, 15 högskolepoäng i 3D-programmering.

Innehåll

Kursen innehåller ett grupparbete som omfattar analys, design och implementation av ett begränsat spelredigeringsverktyg. Gränssnittet till redigeringsverktyget står i fokus för lärandet. Kursen avslutas med en individuell redovisning av den enskilde studentens bidrag till utveckling av spelredigeringsverktyg. Bidraget förutses i främsta hand vara till gruppuppgiften, men kan också vara till redigeringsverktyg i största allmänhet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:

 • med hjälp av designprinciper och designmönster, skriftligt kunna redogöra för utveckling av gränssnitt för spelredigeringsverktyg.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna använda designprinciper och designmönster i analys av gränssnitt för spelredigeringsverktyg.
 • kunna implementera gränssnitt till spelredigeringsverktyg på grundval av analys som utgår från designprinciper och designmönster.


Värderingar och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för och diskutera andras och eget bidrag till analys och design av gränssnitt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Designing Interfaces 2nd Edition,
Patterns for Effective Interaction Design
Författare: Jenifer Tidwell
Utgivningsår: 2010
Tryck ISBN-13: 978-1-4493-7970-4
Ebook ISBN-13: 978-1-4493-7972-8
Förlag: O'Reilly Media

2. Game Engine Toolset Development
Författare: Graham Wihlidal
Utgivningsår: 2006
ISBN-13: 978-1592009633
Förlag: Course Technology PTR

-
Referenslitteratur
1. Game Coding Complete 3rd Edition
Författare: Mike McShaffry
Utgivningsår: 2009
ISBN-13: 9781584506805
Förlag: Charles River Media

2. Introduction to Game Development 2nd Edition
Författare: Steve Rabin
Utgivningsår: 2009
ISBN-13: 9781584506799
Förlag: Charles River Media

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Designing Interfaces 2nd Edition,
Patterns for Effective Interaction Design
Författare: Jenifer Tidwell
Utgivningsår: 2010
Tryck ISBN-13: 978-1-4493-7970-4
Ebook ISBN-13: 978-1-4493-7972-8
Förlag: O'Reilly Media

2. Game Engine Toolset Development
Författare: Graham Wihlidal
Utgivningsår: 2006
ISBN-13: 978-1592009633
Förlag: Course Technology PTR

-
Referenslitteratur
1. Game Coding Complete 3rd Edition
Författare: Mike McShaffry
Utgivningsår: 2009
ISBN-13: 9781584506805
Förlag: Charles River Media

2. Introduction to Game Development 2nd Edition
Författare: Steve Rabin
Utgivningsår: 2009
ISBN-13: 9781584506799
Förlag: Charles River Media

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, veckovisa gruppseminarier, en gruppredovisning gemensam för alla samt en individuell redovisning i seminarieform. Den individuella redovisningen utgörs i främsta hand av en skriftlig framställning. Grupparbetet genomförs i projektform. Gruppen bestämmer, i samråd med kursens lärare, innehåll och omfattning av det redigeringsverktyg som ska utvecklas.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Gruppuppgift 5 A-F
1415 Individuell redovisning 2 A-F
1425 Gruppredovisning 0.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.