DV1610 Webbaserade ramverk och designmönster

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut programmering och objektorienterade kodstrukturer med designmönster och modultänkande kring återanvändbara moduler i webbaserade ramverk samt tekniker för automatiserad testning, byggsystem och flöde för kontinuerlig integration av programvaran.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande totalt 22,5 hp. Därutöver krävs genomgången kurs Objektorienterade webbteknologier, 7,5 hp.

Innehåll

* Webbaserad programmering i ramverk med designmönster implementerade i programmeringsspråket PHP.
* Objektorienterade konstruktioner.
* Utveckling av webbapplikation i ramverk.
* Återanvändbara moduler, paketering och distribution.
* Designmönster för ramverk.
* Testdriven utveckling och tekniker för enhetstestning.
* Automatiserad testning och byggning.
* Relaterade verktyg och tekniker.

Lärandemål

Följande lärandemål examineras i kursen:
Kunskap och förståelse
· ingående redogöra för webbutveckling baserat på de tekniker som omfattas.
Färdighet och förmåga

· självständigt utifrån en specifikation kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på ramverksbaserad kodning och återanvändning av moduler.
· ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning vid ramverksprogrammering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

· I skriftlig form kunna visa god förmåga att reflektera och argumentera över kodstruktur i ramverk med sammanhang i designmönster och återanvändbara moduler.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker i sal (campusstudenter) och via forum och chatt (distansstudenter). Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt och/eller i grupp. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig rapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett projekt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.