ME1593 Tillämpad undersökningsmetodik för medieteknik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten kan välja och praktiskt tillämpa adekvata metoder och tekniska lösningar för medietekniska undersökningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2023 vecka 49 till 2024 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade i huvudområdet medieteknik.

Innehåll

Kursen behandlar hur teknovetenskaplig kunskapsteori och metodologi kan tillämpas i medieteknisk forskning. Detta behandlar kursen med följande innehåll:

 • Praktikbaserad forskning
 • Tillämpning av teknovetenskapliga perspektiv och deras relation till medieteknik
 • Medieteknisk undersökning

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna relatera till teman ur västerländsk vetenskapshistoria i en medieteknisk undersökning
 • kunna redovisa hur teknovetenskaplig kunskapsteori och metodologi kan tillämpas i en medieteknisk undersökning
 • kunna beskriva teknikens agens

Färdighet och förmåga
 • kunna planera och genomföra en medieteknisk undersökning
 • kunna tillämpa teknovetenskaplig kunskapsteori och metodologi i en medieteknisk undersökning
 • kunna tillämpa programspecifika tekniska kunskaper i en medieteknisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uttömande kunna argumentera kring teknovetenskapens relevans i en medieteknisk tillämpning
 • med stöd av teknovetenskaplig kunskapsteori initierat kunna argumentera kring medieteknikens etiska och samhälleliga konsekvenser av medietekniska undersökningar
 • kunna argumentera för teknikens roll i medietekniska undersökningar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium är tillgängligt 3 veckor före kursstart på lärplattformen. Övrigt material tas fram i samarbete mellan kursansvarig, handledare och student.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium är tillgängligt 3 veckor före kursstart på lärplattformen. Övrigt material tas fram i samarbete mellan kursansvarig, handledare och student.

Lärande och undervisning

Kursen baseras på handledning. Kursen examineras i form av en individuell vetenskaplig artikel och en medieteknisk gestaltning baserad på det valda teknovetenskapliga perspektivet. Artikeln och gestaltningen ska fungera som integrerade delar i en medieteknisk undersökning.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Undersökning 7.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.