IY2607 Empirisk finansiell analys

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenterna skall lära sig hur man genomför finansiella studier empiriskt. Kursen behandlar hur man går ifrån teoretiska problem till hur dessa kan undersökas empiriskt. Stort fokus i kursen ligger på finansiell ekonometri och tidsserieanalys samt på syntes ifrån empirisk analys. Kursen behandlar även vad som händer när vi släpper antagandet om full rationalitet hos individen och därmed marknaden och metoder för att undersöka detta.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Finansiell ekonomi, 6 hp.

Innehåll

· Empirisk analys av marknadseffektivitet
· Skattning av riskmodeller
· Tillämpning av tillgångsprissättning
· Emperisk portföljvalsanalys

Lärandemål

Kunskap och förståelse

· Kunna empiriskt estimera och tolka centrala parametrar i linjära och icke-linjära riskmodeller
· Kunna omsätta teoretiska modeller till empiriska analyser

Färdighet och förmåga

· Kunna syntetisera empiriska resultat relativt teoretiska argument
· Kunna akademiskt argumentera i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt

· Visa förståelse för hur empirisk forskning bedrivs inom finansiell ekonomi utifrån god akademisk standard

Kurslitteratur och övriga läromedel

Luenberger, D. G. (senaste upplagan) ?Investment Science?, Oxford University Press
Tsay, R.S. (senaste upplagan) ?An introduction to analysis of financial data with R?,Wiley
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Kurslitteratur och övriga läromedel

Luenberger, D. G. (senaste upplagan) ?Investment Science?, Oxford University Press
Tsay, R.S. (senaste upplagan) ?An introduction to analysis of financial data with R?,Wiley
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Lärande och undervisning

Läraktiviteter i kursen består av föreläsningar och handledning. I momentet opposition ingår också presentation av det egna arbetet som någon opponerar på. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 5 A-F
1915 Opposition 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.