FM1492 Komplexa stadsbyggnadsprojekt

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom området stadsbyggnad. Fokus är på förståelse av större städers stadsbyggnadsproblem och förändringsprocesser. I kursen tillämpas fördjupade kunskaper när det gäller platsanalys och gestaltning vid ett förändringsförslag i en komplex stadsmiljö.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp samt Rum 1, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen fokuserar på en utvald stad och komplexa planeringsproblem och processer. Den aktuella stadens historiska framväxt och betydelse i regionen analyseras, till exempel med avseende på markanvändning, befolkning, socioekonomiska faktorer, trafiksystem, grönstruktur, bebyggelsekaraktär och kulturmiljöer. Utvalda projektområden studeras och program för ett stadsförnyelseprojekt, inklusive ett gestaltningsförslag, formuleras och redovisas. Under de avslutande veckorna tas en detaljplan fram för hela, eller delar av, det egna gestaltningsförslaget.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap om den fysiska miljöns framväxt och komplexitet
 • Ta fram en avancerad detaljplan för ett komplext stadsområde
 • Visa förståelse för den tvärvetenskapliga komplexiteten inom fysisk planering

Färdighet och förmåga
 • Välja relevanta metoder för att inhämta, analysera och sammanställa planeringsförutsättningar om en stad i förvandling
 • Visa färdighet att utforma, och i ord och bild redovisa, ett gestaltningsförslag som uppfyller sociala, funktionella, tekniska, ekonomiska och estetiska krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt analysera, värdera och diskutera sitt eget och andras planförslag beträffande form, innehåll och presentation
 • Reflektera över samband mellan analys och gestaltningsförslag, samt hur den befintliga kulturmiljön har hanterats.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sim, David (2019): Soft City, Building Density for Everyday Life. Island Press, Washington & London.
Utdelat material tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sim, David (2019): Soft City, Building Density for Everyday Life. Island Press, Washington & London.
Utdelat material tillkommer.

Lärande och undervisning

Kursen består av ett individuellt stadsplaneringsprojekt som varvas med föreläsningar och analytiska övningar samt en inlämningsuppgift.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×