ME1615 Generativ bild

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att utforska möjligheter som uppkommer när bilder programmatiskt genereras av autonoma system och agenter. Kursen syftar till att med stöd i aktuell forskning kring generativ bildproduktion introducera en diskussion kring hur nya förutsättningar förändrar digital bildproduktion.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 07
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlshamn
  • Huvudområde: Medieteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Medieteknisk prototyputveckling, 15 hp.

Innehåll

Kursen behandlar metoder och tillämpningsområden för generativ bild såsom datavisualisering och interaktion. Kursen innehåller en introduktion till programmmering inför skapandet av generativ bild. Utifrån aktuell forskning diskuteras etiska och samhälleliga aspekter av generativ och agentiv bildteknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• inneha kännedom om tillämpningsområden för generativ bild
• inneha kunskap om metoder för produktion av generativ bild
• på en grundläggande nivå kunna redogöra för programmeringskomponenter för generativ bild.
Färdighet och förmåga
• genom programmatiska metoder kunna visualisera data
• på en grundläggande nivå kunna tillämpa programmeringskomponenter för generativ bild
• genomföra visuell gestaltning genom metoder för generativ bild.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera kring hur framtida produktionsprocesser inom området digital bildproduktion kan utvecklas i förhållande till generativ bild
• att utifrån aktuell forskning kunna diskutera samhälleliga och etiska aspekter av generativ och agentiv bildteknik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga lärresurser
Fry, B. & Reas, C. (2015). Make: Getting Started with Processing, 2nd Edition. Maker Media Inc. ISBN: 9781457187087
Pearson, M. (2011). Generative art. Manning Publications. ISBN: 9781935182627
Referenslitteratur
Reas, C., & Fry, B. (2014). Processing: A programming handbook for visual designers and artists, 2nd Edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. ISBN: 9780262321853, 9780262028288
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga lärresurser
Fry, B. & Reas, C. (2015). Make: Getting Started with Processing, 2nd Edition. Maker Media Inc. ISBN: 9781457187087
Pearson, M. (2011). Generative art. Manning Publications. ISBN: 9781935182627
Referenslitteratur
Reas, C., & Fry, B. (2014). Processing: A programming handbook for visual designers and artists, 2nd Edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. ISBN: 9780262321853, 9780262028288
Aktuella länkar och kurskompendium samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via läroplattform.

Lärande och undervisning

I kursen introduceras aktuell forskning kring generativ bildteknik genom föreläsningar och workshop. Bildområdets utveckling i förhållande till generativ bildteknik diskuteras vid ett seminarium. Med stöd av föreläsningar och workshops prövar studenten metoder för generativ bild, och kursen avslutas med en utställning där studenten presenterar sina prövanden.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.