FM1491 Strategisk planering

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i strategisk planering, inklusive miljöbedömningar. Fokus läggs bland annat på de bakgrundsmaterial som används i planeringen, former för samråd och de olika aktörernas roller. Konsekvenser av planförslag tas upp och arbetsprocesser inom översiktlig planering och arbete med miljöbedömningar studeras. Kursen ska förbereda studenterna att kunna leda komplexa och omfattande planprojekt.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp samt Översiktlig planering och detaljplanering, 15 hp.

Innehåll

Kursen behandlar den strategiska fysiska planering som särskilt kommuner genomför. Det finns därför ett fokus på översiktlig planering, inklusive dess kart- och planeringsunderlag. Detta ges en konkret tillämpning genom att en översiktsplan (rapport) tas fram. Även hur sådana avancerade och omfattande strategiska planer projektleds tas upp, till exempel med avseende på tidsplanering och intern kommunal samverkan.

I kursen studeras hur Plan- och Bygglagen och Miljöbalken gemensamt styr den översiktliga planeringen samt hur miljöfrågor integreras i den. Planprocessens formella dokument och skeden behandlas, till exempel samrådet, och möjliga konsekvenser av planers genomförande samt etiska aspekter med avseende på planering diskuteras. Nya samverkansformer och mer informell påverkan genom olika aktörer diskuteras. Den regionala planeringen berörs kortfattat.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• redogöra för planprocess, samråd och involverade aktörer vid översiktsplanering
• översiktligt känna till hur miljöfrågor integreras i översiktlig planering
• känna till de lagrum som styr översiktlig planering och miljöbedömningar
• översiktligt redogöra för hur nya samverkansformer påverkar den strategiska planeringen samt känna till praxis gällande den svenska regionala planeringen

Färdighet och förmåga
• arbeta fram ett formellt riktigt och fullständigt översiktsplaneförslag
• leda ett omfattande och komplext kommunalt planprojekt
• visa avancerade kunskaper om digitala och andra professionella metoder för framställning av formella planhandlingar samt muntligt kunna presentera ett översiktsplaneförslag
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera och diskutera hur miljöfrågor har hanterats i planen
• argumentera för och problematisera de val som gjorts under arbetsprocessen samt kunna diskutera etiska frågor i planeringen
• kritiskt reflektera över föreslagna åtgärder och strategier, till exempel med avseende på sannolika konsekvenser av föreslagna utbyggnader, samt kunna diskutera möjliga praktiska och etiska konsekvenser av nya samverkansformer och aktörspåverkan

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mattsson, Nancy & Hagander, Carl-Gustav: PBL: En handbok om PBL och Samhällsbyggande. Svensk byggtjänst (senaste upplagan)
Ryegård, Annika & Åkerskog, Ann (2020): Miljöbedömningar i Miljöbalken. Studentlitteratur, Lund
Strömgren, Andreaz (2007): Samordning, hyfs och reda: stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005. Uppsala Universitet (diss)
Annan litteratur tillkommer, se kurs-PM

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mattsson, Nancy & Hagander, Carl-Gustav: PBL: En handbok om PBL och Samhällsbyggande. Svensk byggtjänst (senaste upplagan)
Ryegård, Annika & Åkerskog, Ann (2020): Miljöbedömningar i Miljöbalken. Studentlitteratur, Lund
Strömgren, Andreaz (2007): Samordning, hyfs och reda: stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005. Uppsala Universitet (diss)
Annan litteratur tillkommer, se kurs-PM

Lärande och undervisning

Föreläsningar, grupparbete, seminarier och handledning.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×