FM1487 Planeringsekonomi och genomförande

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att lära ut grunderna när det gäller den ekonomi som berör planering av större projekt samt förbereda studenterna att kunna leda mindre projekt. Särskilt fokus läggs på de kommunala investeringarna, inklusive den kommunala budgetprocessen. Kursen ska ge grundläggande kunskap när det gäller genomförandefrågor, såsom fastighetsbildning, projektorganisationer, markanvisningar och etappindelning. Även den långsiktiga förvaltningen av samhällsbygget berörs, till exempel ur ett livscykelperspektiv.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 75%
 • Studietid: 2021 vecka 48 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Introduktion till Fysisk planering, 15 hp.

Innehåll

Kursen introducerar studenten i planeringsarkitektens samordnande roll i en komplicerad samhällsbyggnadsprocess. Studenten får en inblick i olika aktörers expertis, uppgift och drivkraft i processen.
Planers ekonomiska förutsättningar och konsekvenser studeras. Förhållandet mellan en hållbar planering med ett livscykelperspektiv, och mer kortsiktigt drivna projekt, problematiseras. Kursen ger även grundläggande kunskap i det juridiska regelverk som styr kommunalt budgetarbete och exploatering.

Undervisningen består av föreläsningar som behandlar de frågor som hör samman med exploateringsskedet av samhällsbyggnadsprojekt. Kompletterande processer såsom fastighetsbildning och markanvisningar diskuteras. Kunskaperna tillämpas sedan i seminarier med tillhörande övningar, där tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar ska vägas in i planer och projekt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Ha grundläggande kunskap om exploateringars förutsättningar och juridiska regelverk
• Ha förståelse för planeringsarkitektens samordnande roll i samhällsbyggnadsprocessen
Färdighet och förmåga
• Kunna diskutera planers ekonomiska förutsättningar och genomförbarhet
• Kunna redogöra för hur mindre projekt, som en detaljplan, projektleds från illustration till antagande
• Kunna diskutera och analysera olika aktörers roller, vars medverkan är centrala i en exploateringsprocess
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ha förmåga att kritiskt granska planer eller förslag utifrån aspekter som genomförbarhet och ekonomi

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kalbro Thomas & Lindgren, Eidar (2018): Markexploatering. Norstedts juridik ISBN 978-91-39-20846-4

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kalbro Thomas & Lindgren, Eidar (2018): Markexploatering. Norstedts juridik ISBN 978-91-39-20846-4

Lärande och undervisning

Bakgrundsfakta och förståelse för planeringsekonomi och genomförande förmedlas via föreläsningar och kurslitteratur. Studentens färdigheter tränas i övningar i anslutning till föreläsningar och seminarium. Kursen avslutas med en tentamen.

Lärare

Examinator
 1. Therese Aldinge
Kursansvarig
 1. Therese Aldinge

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×