MT1542 Självständigt arbete inom Produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ska ge praktisk och teoretisk tillämpning av de kunskaper och färdigheter som studenten inhämtat under sin studietid. I kursen skall studenten använda sig av de samlade kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och använda dessa i ett produktutvecklingsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1E
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krav 90 hp avklarade från en utbildning som ger högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik.

Innehåll

 • Söka och definiera lämpligt produktutvecklingsuppdrag.
 • Uppdraget kan bestå i att utveckla en ny produkt, förbättra en befintlig produkt eller ett förbättringsarbete i en produktionsprocess.
 • Enskilt eller i grupp, ut mot företag eller annan institution utföra ett realistiskt konstruktions- eller utvecklingsuppdrag.
 • Redovisa resultatet skriftligen och muntligen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • ha en djupare förståelse i att driva ett produktutvecklingsprojekt.
 • befäst kunskaper i de teorier/metoder som anförskaffats under utbildningen.

Färdighet och förmåga
 • självständigt kunna genomföra produktutvecklingsuppdrag.
 • kunna genomföra utvecklingsuppdraget mot en given tidsplan.
 • kunna redovisa resultatet av uppdraget både i skriftlig och muntlig form med iaktagande av kunskaper i kommunikation som har förvärvats under utbildningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna bedöma ett produktutvecklingsprojekt nytta och påverkan i en organisation eller samhälle.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

I början av kursen anskaffar studenten ett bestämt utvecklingsuppdrag. Uppdraget utförs självständigt mot en given tidsplanering och i samarbete med ett företag eller annan organisation. Studenten har regelbunden kontakt med handledare under arbetets gång. När uppdraget är klart redovisas slutresultatet i en skriftlig rapport samt vid ett muntligt framförande inför företagets och BTH:s representanter. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Projektplan 1 G-U
1915 Skriftlig rapport och presentation 6.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.