FY1433 Fysik - vågor och energi

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik och termodynamik som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde krävs genomgången kurs Fysik grundkurs 6 hp.

Innehåll

Akustik
• Dämpad svängning
• Vågor
• Interferens
• Diffraktion
• Dopplereffekt
Termodynamik
• Värmekapacitet
• Termodynamikens lagar
Optik
• Ljusets natur (vågnatur, spridning samt polarisation)
• Linser och speglar
• Optiska instrument

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• förstå grunderna för akustik och optik samt kunna använda denna förståelse för att förklara en rad fysikaliska fenomen.
• förstå grunderna i termodynamik samt kunna använda denna förståelse för att förklara en rad fysikaliska fenomen.
Färdighet och förmåga

• kunna självständigt genomföra enkla experiment.
• klara av att genom matematiska beräkningar förutsäga konsekvenser inom akustik, optik och termodynamik, som t.ex. resonansfrekvenser i enklare system, temperaturändring vid värmeprocesser i medier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• muntligt och skriftligt kunna föra fysikaliskt riktiga resonemang kring kursinnehållet.
• kunna värdera erhållna resultat med utgångspunkt från de fysikaliska förutsättningarna.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Young & Freedman (2019), University Physics with Modern Physics, 15. uppl. Pearson Education,
ISBN 10: 1-292-31473-7 ISBN 13: 978-1-292-31473-0
Referenslitteratur:
Eriksson, M. (2018), Fysik för civilingenjörer, Burrito Sanchez HB, ISBN: 978-91-639-4987-6.
Jönsson, G. (2011) Våglära och optik. Teach Support. ISBN: 978-91-633-8957-3

Kurslitteratur och övriga läromedel

Young & Freedman (2019), University Physics with Modern Physics, 15. uppl. Pearson Education,
ISBN 10: 1-292-31473-7 ISBN 13: 978-1-292-31473-0
Referenslitteratur:
Eriksson, M. (2018), Fysik för civilingenjörer, Burrito Sanchez HB, ISBN: 978-91-639-4987-6.
Jönsson, G. (2011) Våglära och optik. Teach Support. ISBN: 978-91-633-8957-3

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar och laborationer.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Eriksson
Kursansvarig
 1. Mattias Eriksson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×