SL2548 Avancerad hållbar produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Utifrån kunskaper och färdigheter från tidigare kurser ska studenterna lära sig att (1) göra avancerad hållbarhetsanalys vid produktutveckling och (2) göra avancerad socio-teknisk hållbar produktutveckling, inkluderande till exempel beaktande av användarbeteende och sociala aspekter. De ska lära sig (3) produkt-tjänste-systemdesign för hållbarhet och (4) hur man använder detta för att möta behov i ett brett socioekonomiskt sammanhang. De ska också lära sig (5) hur man väljer mellan olika designstrategier för hållbarhet för ett givet produktutvecklingsprojekt. Kompetens i hållbar produktutveckling är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Kursen utvecklar teoretisk förståelse och tillämpad färdighet i skärningspunkten mellan två av BTH:s expertområden - hållbarhet och
produktutveckling.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarat 4 hp i produktutveckling, exempelvis från någon av kurserna Innovativ och hållbar produktutveckling, 7,5 hp eller Värdeinnovation, 7,5 hp samt genomgången kurs i Hållbar Produktutveckling, 7,5 hp.

Innehåll

Studenterna kommer att lära sig att utveckla produkt-tjänstesystem (PSS)-koncept till stöd för strategisk hållbar utveckling, inklusive tillämpning av avancerade designstrategier för detta ändamål, såsom design för återtillverkning, design för återanvändning och design för hållbart beteende. Studenterna kommer också att lära sig att analysera och jämföra PSS-koncept i ett ’gate’-beslutssammanhang.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna tillämpa PSS-design för strategisk hållbar utveckling för att generera idéer för hantering av tidigare identifierade behov.
• Kunna jämföra flera designstrategier för hållbarhet avseende relevans för ett givet PSS-utvecklingsprojekt, och motivera valet av strategi/strategier som ska implementeras i projektets idégenereringsfas.
• Kunna tillämpa design för återtillverkning, design för återanvändning och design för hållbart beteende som exempel på hur man kan förbättra PSS-idéer i idégenereringsfasen.
• Kunna tillämpa hållbarhetsprinciper för att analysera och jämföra PSS-koncept till stöd för konceptvalsbeslut.
• Kunna beskriva hur PSS-design för hållbarhet kan användas för att möta behov i ett brett socioekonomiskt sammanhang, till exempel PSS-design för ’base of the pyramid’.
• Kunna beskriva aktuella forskningsproblem inom PSS-design för hållbarhet.

Färdighet och förmåga
• Kunna utföra hållbarhetsprincipsanalysen (ovan) även med mycket begränsad information.
• Kunna presentera, på engelska, kunskap och argument bakom urvalet av hållbara PSS-koncept för att övertyga beslutsfattare vid en besluts-’gate’.
• Kunna vidareutveckla personlig samarbetsförmåga genom att utvärdera och reflektera.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna identifiera eget behov av ytterligare kunskaper i hållbar produktutveckling och ta ansvar för eget lärande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Lärande och undervisning

Studenterna lär sig genom en kombination av projektbaserat lärande, litteraturstudier och föreläsningar eller seminarier.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×