TE1425 Teknisk kommunikation

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga i presentationsteknik och att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och muntligen på ett ingenjörsmässigt sätt. Studenten ska träna sin förmåga att använda lämpliga professionella presentations-, redigerings- och sökverktyg.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna 20 hp vid en ingenjörsutbildning.

Innehåll

I kursen tränar studenten skriftlig och muntlig framställning och görs medveten om textprocessen och grundläggande skrivregler. Kursen behandlar informationssökning i databaser, referensteknik, källkritik samt plagiering. Tema för kursen är ämnesspecifika texter som kan vara av både formell och informell karaktär.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om hur en teknisk rapport skall vara strukturerad och upplagd
• visa kunskap om hur ett material kan anpassas för presentation i olika sammanhang
• visa kunskap om vad plagiering innebär och hur man undviker det
• visa kunskap om grundläggande skrivregler
Färdighet och förmåga
• kunna söka information från olika källor, främst från olika typer av databaser
• kunna använda och referera källor på ett professionellt sätt
• kunna samla och organisera information som underlag till muntliga presentationer och texter
• kunna förbereda och hålla informerande och argumenterande muntliga presentationer
• kunna skapa sammanhängande texter, speciellt då tekniska rapporter
• kunna anpassa muntliga och skriftliga texter till mottagaren
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma tillförlitligheten hos olika källor samt ha ett källkritiskt förhållningssätt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Utdelat material tillsammans med tekniska artiklar och rapporter från internet
Rekommenderat material:
? Skrivregler för svenska och engelska, TNC(2001).
? M. Björklund och U. Paulsson; Seminarieboken ? att skriva, presentera och opponera; Studentlitteratur(2003).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Utdelat material tillsammans med tekniska artiklar och rapporter från internet
Rekommenderat material:
? Skrivregler för svenska och engelska, TNC(2001).
? M. Björklund och U. Paulsson; Seminarieboken ? att skriva, presentera och opponera; Studentlitteratur(2003).

Lärande och undervisning

Kursen innehåller en teoretisk del med föreläsningar och diskussioner kring olika teknikämnesrelaterade områden. I kursens praktiska del, producerar studenten eget tekniskt material som presenteras både i tal och skrift. Studentens material och texter diskuteras och analyseras hur dessa ska presenteras. Textskrivning och redigering är avsedd att ge insikt i alternativa uttryck, samt utbildning i hur man uppnår sammanhängande texter.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 0.5 G-U
1915 Presentation 1.5 G-U
1925 Rapport 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.