FM1481 Rum 1

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera grundläggande begrepp och teorier när man arbetar med stads- och landskapsrum samt ge träning i att använda analys- och skissmetoder inom området.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2020 vecka 49
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A.

Innehåll

Kursen introducerar stadsplaneringens grunder samt begrepp och teorier om arkitektur och stads- och landskapsrum. Fokus ligger på bebyggelsen och stadsrummet och dessas grundläggande egenskaper i form av mått, skala, volym, rumslig organisation, fasad- och markgestaltning och detaljering. Kursen ger en grundläggande förståelse för byggnaders, kvarters och stadsrums struktur och interna organisation. Stor vikt läggs vid bebyggelsens och stadsrummets samspel samt hur bebyggelsens och stadsrummets utformning relaterar till och skapar förutsättningar för användning och stadsliv. Stor vikt läggs även vid att nå förståelse för och färdighet i designprocessens åskådliggörande och undersökande karaktär. Kursen ger förutsättningar för att i de efterföljande kandidatkurserna utveckla förmågan att självständigt gestalta förslag till rumsliga och organisatoriska lösningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha förståelse för begrepp och konventioner inom arkitektur och stadsplanering
• ha förståelse för bebyggelsens och det offentliga rummets strukturerande principer
• ha förståelse för växelverkan mellan bebyggelse och stadsrum
Färdighet och förmåga
• på ett grundläggande sätt kunna beskriva och analysera bebyggelse, stadsrum och stadsmiljöer
• behärska grundläggande analys- och skisstekniker, modellbygge och principer för ritningar (plan, sektion, fasad och perspektiv)
• kunna redovisa och presentera analyser i text och bild och genom muntlig redovisning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera rumsliga egenskaper och kvaliteter
• kunna reflektera över hur stadsbyggnadsmiljöer och typologier formas av bebyggelse och offentliga rum
• kunna reflektera över stadsrums olika grader av privathet och offentlighet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Oliveira, Vitor (2016): Urban Morphology. An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities.
The Urban Book Series, Springer. ISBN 978 3-319-32083-0
Thiis-Evensen, Thomas (2011): Archetypes of Urbanism: A Method for Esthetic Design of Cities. Oslo, Universitetsforlaget. ISBN 978-8200226772

Kurslitteratur och övriga läromedel

Oliveira, Vitor (2016): Urban Morphology. An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities.
The Urban Book Series, Springer. ISBN 978 3-319-32083-0
Thiis-Evensen, Thomas (2011): Archetypes of Urbanism: A Method for Esthetic Design of Cities. Oslo, Universitetsforlaget. ISBN 978-8200226772

Lärande och undervisning

Kursen består av en serie av övningar varvade med föreläsningar, redovisningsseminarier och fältarbete. Övningarna består av avgränsade uppgifter med en progression där studenten genom beskrivning och analys får pröva och tillämpa grundläggande tekniker så som skiss, ritning och modell för att analysera.

Lärare

Examinator
 1. Therese Aldinge
Kursansvarig
 1. Therese Aldinge

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×