DV1603 Operativsystem

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Ett operativsystem utgör gränssnittet mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara både i traditionella datorsystem och mobila enheter såsom moderna mobiltelefoner. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 22,5 hp i datastrukturer och algoritmer och från moment i programmeringskurser varav totalt 15 hp ska vara avklarade.

Innehåll

Materialet i kursen täcker de algoritmer och datastrukturer som används i ett operativsystem för att genomföra följande aspekter
 • Fördelning av exekveringsresurser med hjälp av processer och trådar
 • Minneshantering (delning och virtualisering av minne)
 • Filsystem
 • Abstraktion av hårdvara
 • Säkerhetsaspekter i operativsystem.


Designalternativen för varje aspekt diskuteras, och beteendet hos de olika algoritmerna och datastrukturerna beaktas.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• detaljerat förklara funktionen hos följande delar av operativsystemet: fördelning av exekveringsresurser, minneshantering, filsystem, abstraktion av hårdvara och säkerhetsaspekter.
Färdighet och förmåga
• implementera ett grundläggande operativsystem som tillhandahåller fördelning av exekveringsresurser, minneshantering och ett filsystem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• resonera kring problem och diskutera beteendet hos algoritmer som presenteras som lösningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Modern Operating Systems: Global Edition, 4/E.
Författare: Andrew S Tanenbaum, Herbert Bos.
Förlag: Pearson Education Limited.
Utgiven: 2015
ISBN-10: 1292061421.
ISBN-13: 9781292061429.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Modern Operating Systems: Global Edition, 4/E.
Författare: Andrew S Tanenbaum, Herbert Bos.
Förlag: Pearson Education Limited.
Utgiven: 2015
ISBN-10: 1292061421.
ISBN-13: 9781292061429.

Lärande och undervisning

I läroboken presenteras designalternativ för algoritmer och datastrukturer, utvalda områden framhävs i föreläsningarna. Laborationerna lär ut den praktiska tillämpningen av materialet, dvs hur man genomför de system som omfattas. Kursen har ett antal laborationer där studenten erbjuds hjälp med att lösa uppgifterna. Det finns viss flexibilitet i huruvida laborationerna utförs individuellt eller i små grupper. Uppgifterna ska genomföras i programmeringsspråket C, studenterna ska ha tillräcklig förståelse för språket för att klara detta. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Tentamen 3 A-F
1820 Laboration 1 1.5 A-F
1830 Laboration 2 1.5 A-F
1840 Laboration 3 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.