FY1424 Fysik för ingenjörer 3

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Efter kursen ska studenten ha ökat sin förståelse för hur magnetiska och elektriska fält påverkar laddningar samt även uppnått grundläggande förståelse för hur dessa fält påverkar magnetiska och elektriska dipoler.
Vidare ska studenten efter kursen kunna utföra beräkningar på RCL-kretsar och tydligt kunna redogöra för vilken roll induktansen, resistansen samt kapacitansen i olika elektriska kretsar har.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Analys 2, 6 hp och Fysik för ingenjörer 1, 4 hp, samt genomgången kurs Fysik för ingenjörer 2, 6 hp.

Innehåll

Teorin kring
 • Induktans
 • Kapacitans
 • Elektromagnetism
 • Maxwells lagar
 • Elektromagnetiska vågor
 • Magnetiskt dipolmoment
 • Elektriskt dipolmoment

Funktionen av
 • RC-krets
 • RL-krets
 • RCL-krets

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • förstå begreppen induktans och kapacitans.
 • ha fördjupad förståelse för hur det magnetiska och det elektriska fältet definieras från kraftpåverkan på elektriskt laddade partiklar.
 • genom Maxwells lagar ha grundläggande förståelse för kopplingen mellan elektriska och magnetiska fält.
 • ha grundläggande kunskap om vad magnetiska och elektriska dipoler är samt hur dessa orsakar vridmoment på systemen (objekten) som de är associerade med.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna beräkna dynamiken för fria elektriska partiklar som påverkas av elektriska och/eller magnetiska fält.
 • kunna beräkna effekten av induktion vid varierande magnetiska fält.
 • kunna beräkna vridmoment på samt energin lagrad i elektriska och magnetiska dipoler placerade i elektriska och magnetiska fält.
 • kunna beskriva vad som händer i RCL-kretsar efter en plötslig spänningsförändring.
 • kunna beräkna effekt, impedans samt faser för RCL-kretsar.
 • kunna skissa responskurvor för RCL-kretsar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna betrakta olika fält utifrån deras påverkan på omgivningen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk:
Eriksson Mattias, Fysik för civilingenjörer, ISBN: 978-91-639-4987-6 Sanchez Burritos HB. Boken säljs vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk:
Eriksson Mattias, Fysik för civilingenjörer, ISBN: 978-91-639-4987-6 Sanchez Burritos HB. Boken säljs vid kursstart.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar, och laborationer. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Salstentamen 4 A-F
1815 Laboration 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.