UD1443 Spelprototyptillverkning

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap, färdighet och värderingsförmåga avseende
spelprototyptillverkning mot ett givet spelkoncept. Studenten förväntas efter kursens slut ha både teoretisk och praktisk kunskap om en grundläggande utvecklingsprocess, från koncept till en färdig spelprototyp med en industristandardiserad spelmotor.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan : Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Grunder i spelutveckling och Grunder i spelgrafik.

Innehåll

• Planering och försvar av projektförslag.
• Tillämpning av kunskaper inom arbetsflöde för grafik och tekniska implementationer av en spelprototyp inom inkrementell projektleverans.
• Utveckling av projektförslag till demonstrationer av prototypversioner i en industristandardiserad spelmotor.
• Paketering och leverans av prototyp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
• ha kunskap om grundläggande arbetsflöde för iterativa utvecklingsprojekt.
• ha kunskap om grundläggande arbetsflöde för inkrementella projektleveranser.
• ha förståelse för hur ett projektförslag kan ligga till grund för olika prototypversioner under en bestämd utvecklingsperiod.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna planera och försvara projektförslag baserat på ett givet koncept.
• kunna utveckla och demonstrera prototypversioner.
• kunna dokumentera och demonstrera exekverbara versioner av en spelprototyp.
• kunna paketera och leverera en dokumenterad och exekverbar spelprototyp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna söka, värdera och tillägna sig kunskap och färdigheter avseende industristandardiserade spelmotorteknologier samt tillhörande verktyg.
• kunna beskriva och förhålla sig till arbetsprocesser
vid prototyptillverkning av spelkoncept.

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Learning C# by Developing Games with Unity 3D Beginner's Guide, ISBN: 9781849696593
Rekommenderad litteratur:
1. Creating Games with Unity and Maya: How to Develop Fun and Marketable 3D Games, ISBN: 9780240818818

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Learning C# by Developing Games with Unity 3D Beginner's Guide, ISBN: 9781849696593
Rekommenderad litteratur:
1. Creating Games with Unity and Maya: How to Develop Fun and Marketable 3D Games, ISBN: 9780240818818

Lärande och undervisning

Kursen ska ges som campuskurs. Undervisning omfattar föreläsningar, seminarier och teoretiska laborationsgenomgångar som studenten sedan omsätter i praktiken. Studenter kommer att jobba tillsammans i mindre grupper för att experimentellt utveckla prototypversioner. Varje enskild student redovisar sin arbetsprocess samt beskriver på vilket sätt lösningar lämpar sig i en spelutvecklingsprocess. Vidare så utgår kursens samtliga examinationsmoment från nyttjandet av en kommersiellt relevant spelmotor vid prototyptillverkning.

Lärare

Kursansvarig
 1. Erik Wadstein

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Projektplan 1 G-U
1815 Projektuppgift 5.5 G-U
1825 Presentation 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.