PA1461 Ingenjörsarbete inom ICT - Introduktion

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge introduktion till och kunskap om ingenjörsarbete och en grund för studenternas fortsatta utveckling som ingenjörer inom ICT-området genom att:

 • ge studenterna en introduktion till området informations- och kommunikationsteknologi (ICT), områdets utveckling, central terminologi samt aktuella utmaningar.
 • ge studenterna inblick i och förståelse för ingenjörsmässiga metoder och arbetssätt inom ICT-området samt olika yrkesroller relevanta inom ämnesområdet.
 • stimulera studenternas initiativförmåga och kreativitet i ingenjörsmässiga problem.
 • introducera grunderna för muntlig och skriftlig kommunikation.
 • ge studenterna kunskap om och förståelse för vikten av professionella färdigheter och förhållningssätt.
 • ge studenterna förståelse om personlig ledning: planering, prioritering, uppföljning, tidsstudie.
 • ge studenterna en introduktion till hållbar utveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 35 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1 eller Matematik E, Fysik B och Kemi
  A.

Innehåll

 • Ingenjörsrollen, professionen och ansvar för samhället
 • Ingenjörsmässiga arbetssätt (systems engineering)
 • Introduktion till området ICT, dess utveckling, central terminologi och aktuella utmaningar
 • Problemlösning, systems thinking och computational thinking
 • Ingenjörsmässighet och vetenskaplighet
 • Informationskompetens (sökning, granskning/analys och syntes)
 • Skriftlig och muntlig kommunikation
 • Introduktion till hållbar utveckling
 • Personlig ledning (planering, estimering/uppföljning, teamwork) och studieteknik
 • Teamwork och personella/interpersonella färdigheter

Lärandemål

Följande lärandemål examineras i kursen:
Kunskap och förståelse

· kunna beskriva grundläggande principer och processer för problemlösning inom datavetenskap och mjukvaruutveckling och hur dessa kan tillämpas för att systematiskt lösa problem,
· kunna redogöra för centrala begrepp inom ICT och aktuella utmaningar inom AI/ML och mjukvarutveckling,
· kunna beskriva hur systemtänkande kan användas för att beskriva och analysera komplexa system.
Färdighet och förmåga

· visa förmåga att använda lämpliga modeller för att beskriva enkla problem eller system och diskutera relevanta egenskaper av dessa med modellerna som grund,
· visa förmåga att använda olika sökverktyg i databassökning och internetbaserade söksystem för att hitta lämplig litteratur utifrån en problemformulering,
· visa förmåga att disponera och skriva en rapport som inkluderar referenser till andras arbeten enligt erkänd akademisk praxis,
· visa förmåga att arbeta i grupp.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

· visa ett källkritiskt förhållningssätt och förmåga att följa normer och regler för akademisk hederlighet,
· visa förmåga att reflektera över sitt egna lärande och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap,
· visa förmåga att reflektera över ingenjörens yrkesroll och dess ansvar för det omgivande samhället,
· visa förmåga att reflektera över etiska, samhälleliga och hållbarhetsrelaterade aspekter som utvecklingen och introduktionen av ICT-system kan ge upphov till.

Kurslitteratur och övriga läromedel

ACM Committee on Professional Ethics: ACM Code of Ethics and Professional Conduct. Association of Computing Machinery: New York, USA. 2018. ISBN 978-1-4503-6626-7. Free download via https://www.acm.org/code-of-ethics.

Karl Beecher: Computational Thinking

A beginner's guide to problem-solving and programming. British Computer Society: Swindon, UK. 2017. ISBN 978-1780173641.

David D: Walden, Garry J. Roedler, Kevin J. Forsberg, R.
Douglas Hamelin, Thomas M Shortell (Eds.): INCOSE Systems
Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle
Processes and Activities, 4th edition. INCOSE: San Diego, CA,
USA. Published by Wiley. 2015. ISBN 978-1-118-99940-0.
Boken är konsistent med SEBoK (Guide to the Systems
Engineering Body of Knowledge), http://www.sebokwiki.org

Cathleen Shamieh: Systems Engineering for Dummies, IBM Limited Edition., Wiley 2011. ISBN 978-1-118-10001-1. Free download via IBM ftp-server.

Referenslitteratur
Tony Hey, Gyuri Pápay: The Computing Universe: A Journey through a Revolution.
Cambridge University Press. 2015. ISBN 978-0-521-15018-7.
Artiklar och annat material som tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

ACM Committee on Professional Ethics: ACM Code of Ethics and Professional Conduct. Association of Computing Machinery: New York, USA. 2018. ISBN 978-1-4503-6626-7. Free download via https://www.acm.org/code-of-ethics.

Karl Beecher: Computational Thinking

A beginner's guide to problem-solving and programming. British Computer Society: Swindon, UK. 2017. ISBN 978-1780173641.

David D: Walden, Garry J. Roedler, Kevin J. Forsberg, R.
Douglas Hamelin, Thomas M Shortell (Eds.): INCOSE Systems
Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle
Processes and Activities, 4th edition. INCOSE: San Diego, CA,
USA. Published by Wiley. 2015. ISBN 978-1-118-99940-0.
Boken är konsistent med SEBoK (Guide to the Systems
Engineering Body of Knowledge), http://www.sebokwiki.org

Cathleen Shamieh: Systems Engineering for Dummies, IBM Limited Edition., Wiley 2011. ISBN 978-1-118-10001-1. Free download via IBM ftp-server.

Referenslitteratur
Tony Hey, Gyuri Pápay: The Computing Universe: A Journey through a Revolution.
Cambridge University Press. 2015. ISBN 978-0-521-15018-7.
Artiklar och annat material som tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

I kursen ingår föreläsningar, studentledda seminarier, kunskapsuppföljningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Till de studentledda seminarierna ska studenterna förbereda presentationer, diskussioner och reflektioner kring specifika ”cases” och/eller frågeställningar. Obligatorisk närvaro gäller för seminarierna. Om en student missar något av dessa tillfällen är möjligheterna att erbjuda ytterligare tillfällen för komplettering begränsade. Studenten kan behöva vänta tills nästa kurstillfälle för omexamination eller komplettering av seminarierna.

I kursen ingår obligatoriska kunskapsuppföljningar på lärplattformen i form av quizzes. Dessa ska genomföras med godkänt resultat. Kunskapsuppföljningarna är inte en del av examinationen på kursen men en förutsättning för att få gå vidare i kursen.

Kunskapsuppföljningarna är individuella. Seminarierna och inlämningsuppgifterna genomförs i smågrupper där aktivt deltagande av gruppmedlemmarna är ett krav för ett godkänt betyg. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Kennet Henningsson
Kursansvarig
 1. Kennet Henningsson
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 214 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.