ME1619 Visuell estetik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck och kulturella kontexter för att kunna argumentera för sina val i gestaltande processer.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Gestaltande speldesign, 7,5 hp eller Funktionell visuell design, 15 hp.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till visuell estetik genom presentation och diskussion av estetiska idéer och tematiker kopplat till medieteknik. Kursen innehåller också analys och diskussion av samtida visuella uttryck, samt genomgång av metoder för konceptarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
•känna till centrala begrepp inom visuell estetik
•känna till olika visuella estetiska uttryck och kulturella kontexter
Färdighet och förmåga

 • kunna genomföra en gestaltande undersökning med utgångspunkt i kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•föra ett konstruktivt samtal utifrån egna och andras estetiska val
•föra ett konstruktivt samtal utifrån medietekniska och estetiska aspekter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Wallenstein, S.-O. (2008). Uppfinnandet av estetiken. Tidskrift för litteraturvetenskap. 38(3/4), 61?74.
Tavinor, G. (2010). Videogames and Aesthetics. Philosophy Compass. 5(8). 624-634. doi:10.1111/j.1747-9991.2010.00317.x
Stanczak, G.C. All photos lie: Images as data. (2012). (pp. III113). London: SAGE Publications Ltd. doi:10.4135/9781446268520.n41
Sontag, S. (1966). Against interpretation. London: Vintage.
Hunicke, R., Leblanc, M. & Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game
Research. AAAI Workshop - Technical Report. 1.
Referenslitteratur:
Danius, S., Sjöholm, C., & Wallenstein, S. (2012). Aisthesis: Estetikens historia. Stockholm: Thales.
Youn-Kyung, L., Stolterman, E. & Tenenberg, J. (2008) The Anatomy of Prototypes: Prototypes as Filters, Prototypes as Manifestations of Design Ideas. ACM Transactions on Computer-Human Interactions. 15(2), 7:1-27.
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper (2., [rev. och utök.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 102-115.
Övriga lärresurser:
Övriga resurser och webblänkar tillgängliggörs på kurssajt. Specifik litteratur för undersökning tas fram i samråd med handledare utifrån valt undersökningsområde

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Wallenstein, S.-O. (2008). Uppfinnandet av estetiken. Tidskrift för litteraturvetenskap. 38(3/4), 61?74.
Tavinor, G. (2010). Videogames and Aesthetics. Philosophy Compass. 5(8). 624-634. doi:10.1111/j.1747-9991.2010.00317.x
Stanczak, G.C. All photos lie: Images as data. (2012). (pp. III113). London: SAGE Publications Ltd. doi:10.4135/9781446268520.n41
Sontag, S. (1966). Against interpretation. London: Vintage.
Hunicke, R., Leblanc, M. & Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game
Research. AAAI Workshop - Technical Report. 1.
Referenslitteratur:
Danius, S., Sjöholm, C., & Wallenstein, S. (2012). Aisthesis: Estetikens historia. Stockholm: Thales.
Youn-Kyung, L., Stolterman, E. & Tenenberg, J. (2008) The Anatomy of Prototypes: Prototypes as Filters, Prototypes as Manifestations of Design Ideas. ACM Transactions on Computer-Human Interactions. 15(2), 7:1-27.
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper (2., [rev. och utök.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 102-115.
Övriga lärresurser:
Övriga resurser och webblänkar tillgängliggörs på kurssajt. Specifik litteratur för undersökning tas fram i samråd med handledare utifrån valt undersökningsområde

Lärande och undervisning

Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och diskussionsseminarier och tillämpas genom analys av samtida spel- film- eller konstuttryck samt genom undersökning i projektform. Med stöd av metoder för konceptarbete samt kontinuerlig handledning genomför studenten en undersökning som pågår under hela kursen. I ett avslutande seminarium diskuteras studentens estetiska val i förhållande till undersökningens syfte.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.