DV1591 Nätverkssäkerhet 2

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge studenten möjlighet att praktiskt analysera och experimentera med olika nätverkssäkerhetsproblem i en kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten tillägna sig både teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av avancerade säkerhetsproblem relaterade till nätverksbaserad kommunikation. Kursen fokuserar på praktiska moment, där studenten tränas i att analysera och hantera kända designmässiga fel i nätverkssäkerhetsprotokoll. Under dessa praktiska moment fördjupar studenten förståelsen av de teorier som behandlats och diskuterats.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs i Nätverksäkerhet 1, 4 hp, Programmering, 6 hp, Programmering i C++ 6 hp. Genomgången kurs i Kryptering, 8 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är
• Nätverkssäkerhet som koncept
• Säkerhetsbrister i fysiska nät, trådlösa lokala nätverk, VPN-tunnlar
• Säkerhetsbrister i befintlig nätverksbaserad kommunikation
• Analys av nätverkskommunikation och intrångsdetektion
• Säkerhetsproblem i samband med molnbaserade system

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• beskriva och förklara säker nätverkskommunikation och hur detta uppnås
• förklara och redogöra för VPN-tunnlar
• förklara och redogöra för IPsec
• förklara säkerhetsproblem kring molnbaserade system

Färdighet och förmåga
• på en fördjupad nivå, installera, driftsätta och underhålla IDS / IPS system med tillhörande stödverktyg
• visa praktisk kunskap om rapportering, detektering och skyddande av system samt kunna dra slutsatser och komma med förslag på förbättringar på systemens utformning
• analysera och detektera destruktiva nätverksbeteenden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera en organisations kommunikationsstruktur och skapa säkra lösningar utifrån företagets behov
• analysera olika säkerhetslösningar för molnbaserade och icke-molnbaserade system

Kurslitteratur och övriga läromedel

Network Security Essentials: Applications and Standards, Global Edition, 6th edition, William Stallings,
ISBN: 9781292154855, Pearson
Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Network Security Essentials: Applications and Standards, Global Edition, 6th edition, William Stallings,
ISBN: 9781292154855, Pearson
Material från institutionen

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar som behandlar teoretiska aspekter. Kursen innehåller även projekt där studenten får möjlighet att praktiskt analysera och experimentera med olika nätverssäkerhetsproblem i en kontrollerad miljö. Projekten redovisas i muntlig och skriftlig form under gemensamma seminarier som är obligatoriska.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Projektuppgift 1 1 A-F
1915 Projektuppgift 2 1 A-F
1925 Projektuppgift 3 1 A-F
1935 Salstentamen 1 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×