DV1611 Operativsystemet Linux och virtualiseringstekniker

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska lära sig operativsystemet Linux och dess beståndsdelar såsom processer, filsystemet och terminalen. Kursens fokusområden ligger även i operativsystemets uppbyggnad, programhantering och serverhantering samt att programmera i språket bash. Studenten ska även lära sig skapa virtualiseringstekniker såsom VirtualBox och Docker.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande totalt 22,5 hp.

Innehåll

 • Virtualisering med VirtualBox och Docker.
 • Installation av Linux som desktop och Linux som server. Paket och pakethantering.
 • Installation av webbserver.
 • Linux med terminal, ssh, editor och systemkommandon.
 • Operativsystemets olika delar såom shellet, filsystemet, känan, processer och processhantering.
 • Scriptprogrammering i bash.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Visa grundläggande förståelse för operativsystemet Linux.
 • Visa goda kunskaper i att anväda och kontrollera en webbserver i Linuxmiljö
 • Visa goda kunskaper i att anväda och kontrollera virtualiseringsmiljörna VirtualBox och Docker.


Färdighet och förmåga
 • Kunna självständigt utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på programmering med bash och Docker i en Linux-miljö.
 • Ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling och felsökning för bash script och webbservrar i en Linux-miljö.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Via redovisningstexter kunna visa god förmåga att reflektera över kodstruktur i språket Bash och hanteringen av en webbserver.
 • Via redovisningstexter kunna visa god förmåga att reflektera över användandet av en virtualiseringsmiljö.
 • Via redovisningar och utförda övningar påvisa god kunskap om serverhantering, terminalhantering, språket Bash, webbserver och en virtualiseringsmiljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: The Linux Command Line: A Complete Introduction.
Utgiven, revision, antal sidor: Juli 2013, femte Internet utgåvan, 555 sidor.
Författare: William E. Shotts, Jr.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: The Linux Command Line: A Complete Introduction.
Utgiven, revision, antal sidor: Juli 2013, femte Internet utgåvan, 555 sidor.
Författare: William E. Shotts, Jr.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt. Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering i lärplattformen och forumet.
Studenten ges kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbplats utvecklas och driftsättas på en webbserver utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och hantera svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.