TE1421 Teknisk introduktionskurs med ingenjörsmetodik

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet är att studenten ska utveckla sina kunskaper om ingenjörsrollen, dess krav, tankesätt och arbetsmetoder.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 35 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A och Matematik E.

Innehåll

Ingenjörsrollen: Introduktion till olika teknikområden med relevans för ingenjörsprogrammet.
Ingenjörskompetens: Problemlösning, utvärdering och reflektion, kommunikation (skriftlig, muntlig,
och visuell), ge och ta konstruktiv kritik, samarbete och vetenskapligt förhållningssätt.
Ingenjörsmässig ansats: Utgångspunkter som diskusteras för att utveckla egenskaper såsom ödmjukhet, uthållighet, självständighet, empati, mod, opartiskhet, integritet, tilltro till resonemang samt ansvarstagande för teknikens användning utifrån etiska och samhälleliga aspekter.
Ingenjörsmässiga arbetsmetoder: Personlig ledning, projektmetodik och grupparbete, användning av storheter och enheter, uppskattningar och rimlighetsbedömningar, beräkningsmetoder och beräkningsverktyg, informationshantering, databassökning, analys och syntes, presentationsteknik och rapportskrivning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Kunna beskriva och exemplifiera ingenjörsrollen samt dess krav såsom ingenjörskompetens och ingenjörsmässig ansats inom olika teknikområden.
 • Kunna beskriva vad personlig ledning innebär och vad som menas med projektmetodik samt gruppdynamik.
 • Kunna beskriva olika roller i en grupp, hur interaktionen mellan individerna i gruppen kan påverka gruppens prestationsförmåga.
 • Kunna visa kunskap om grundläggande teoretiska utgångslägen inom presentationsteknik.
 • Kunna visa grundläggande kunskaper i databassökning, informationsresurser och informationshantering.
 • Kunna visa kunskap om vad som kännetecknar vetenskapligt arbete.

Färdighet och förmåga
 • Kunna tillämpa en projektmodell för planering, styrning och uppföljning av ett mindre arbete i grupp. Kunna göra enkla uppskattningar, rimlighetsbedömningar, använda beräkningsverktyg för att genomföra enkla matematiska beräkningar samt kunna genomföra en dataanalys.
 • Kunna formulera sökfrågor och lägga upp en sökstrategi utifrån en problemformulering samt behärska olika sökverktyg i databassökning och internetbaserade söksystem.
 • Kunna skriva en refererande text, tillämpa grundläggande skrivregler, använda och referera källor på ett vetenskapligt sätt och göra stilistiska överväganden och val, samt planera, disponera och skriva en vetenskaplig rapport.
 • Kunna tillämpa grundläggande metoder för presentationsteknik genom att presentera mindre grupparbeten samt presentera mätetal med hjälp av ett beräkningsverktyg.
 • Konstruktivt kunna analysera egna presentationer och ge konstruktiv kritik på andras presentationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna reflektera över yrkesrollen som ingenjör inom olika teknikområden men även över etiska och samhälleliga aspekter relaterat till ingenjörsyrket.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Liljeqvist Björn (2006). Plugga smart och lär dig mer. Studentlitteratur AB ISBN: 9789144017259
 • Eklund Sven (2011) Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur ISBN 9789144072753
 • Walla Erik (2011). Presentationsteknik och retorik ?för ingenjörer och tekniker. Stockholm: Liber. ISBN:9789144068138
 • Åkesson Nilsson Gunilla (senaste upplagan) Rapportskrivning för ingenjörer -Introduktion. Se Skrivguiden.se [Elektronisk resurs] [http:/skrivguiden.se]
 • Kurslitteratur till introduktion till olika teknikområden med relevans och kompletterande kursmaterial tillhandahålls av lärare på kursen.


Referenslitteratur
 • Walla Erik (2004) Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144019130
 • Skrivregler för svenska och engelska från TNC (2001). Solna: Terminologicentrum (TNC).
 • Språkriktighetsboken utgiven av Svenska språknämnden (2005). Stockholm: Norstedts.
 • Strömquist, Siv (2005): Skrivboken. Malmö: Gleerup.
 • Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden (2000). Stockholm: Liber.
 • Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB.


Övriga lärresurser
 • Tillgång till dator och Internetuppkoppling är nödvändig.
 • Norling, Eva (2008). Referencing [Elektroniskresurs]sida 2: how does it work?. Karlskrona: Blekinge TekniskaHögskola [http:tuba.bth.se/stora/Writing/reference/]
 • Andersson, Solbritt (2008). Refero [Elektroniskresurs]: antiplagieringsguiden. Växjö/ Karlskrona: Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola [http:/refero.lnu.se/]
 • Skrivguiden.se [Elektronisk resurs] [http:/skrivguiden.se]

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Liljeqvist Björn (2006). Plugga smart och lär dig mer. Studentlitteratur AB ISBN: 9789144017259
 • Eklund Sven (2011) Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur ISBN 9789144072753
 • Walla Erik (2011). Presentationsteknik och retorik ?för ingenjörer och tekniker. Stockholm: Liber. ISBN:9789144068138
 • Åkesson Nilsson Gunilla (senaste upplagan) Rapportskrivning för ingenjörer -Introduktion. Se Skrivguiden.se [Elektronisk resurs] [http:/skrivguiden.se]
 • Kurslitteratur till introduktion till olika teknikområden med relevans och kompletterande kursmaterial tillhandahålls av lärare på kursen.


Referenslitteratur
 • Walla Erik (2004) Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144019130
 • Skrivregler för svenska och engelska från TNC (2001). Solna: Terminologicentrum (TNC).
 • Språkriktighetsboken utgiven av Svenska språknämnden (2005). Stockholm: Norstedts.
 • Strömquist, Siv (2005): Skrivboken. Malmö: Gleerup.
 • Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden (2000). Stockholm: Liber.
 • Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB.


Övriga lärresurser
 • Tillgång till dator och Internetuppkoppling är nödvändig.
 • Norling, Eva (2008). Referencing [Elektroniskresurs]sida 2: how does it work?. Karlskrona: Blekinge TekniskaHögskola [http:tuba.bth.se/stora/Writing/reference/]
 • Andersson, Solbritt (2008). Refero [Elektroniskresurs]: antiplagieringsguiden. Växjö/ Karlskrona: Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola [http:/refero.lnu.se/]
 • Skrivguiden.se [Elektronisk resurs] [http:/skrivguiden.se]

Lärande och undervisning

Föreläsningar, seminarium, grupparbeten, praktiska moment, rapportskrivning, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 214 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1.5 G-U
1820 Rapport 2.5 G-U
1830 Presentation 2 G-U
1840 Praktiskt moment 1 G-U
1850 Seminarium 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.