DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att lära ut utveckling av webbapplikationer med HTML, CSS och JavaScript och fokuserar på mobila enheter och läsplattor.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser motsvarande 15 hp i programmering och webbteknologier varav 6 hp ska vara programmering med JavaScript.

Innehåll

 • HTML5, CSS3, JavaScript med mobilt fokus.
 • CSS3 för att styla webbapp som en “native app”.
 • Mobilen och läsplattan som test och utvecklingsmiljö.
 • Touch-event.
 • Responsive design, storlekar, landscape, portrait.
 • RESTful API:er och JSON.
 • Mobil prestanda och tillgänglighet.
 • Att använda hårdvarufunktioner som är specifika på mobila enheter, tex positionering och kartor.
 • Felsökning och tekniker att debugga sitt program.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för utveckling av mobila appar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande förståelse för utveckling av mobila applikationer med valda tekniker genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • visa god förståelse för mobila enheters begränsningar och styrkor samt anpassa mobila applikationer för tillgänglighet och användbarhet.
 • visa goda kunskaper i att skapa mobila appar, med HTML, CSS och JavaScript, genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.
 • visa goda kunskaper i att använda JSON API:er för att hämta, skapa, uppdatera och ta bort data genom att använda JSON API:er i praktiska övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
 • självständigt utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på utveckling av en mobil app.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling och felsökning av mobila appar med valda tekniker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • översiktligt förstå, kunna förklara samt allmänt kunna argumentera kring webbbaserade mobila applikationer, användande av JSON API:er samt design och användarbarhet för mobila enheter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Mobile HTML5
Utgiven, revision, antal sidor: 2013 november, första utgåvan, 450 sidor
Författare: Estelle Weyl
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9781449311414

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Mobile HTML5
Utgiven, revision, antal sidor: 2013 november, första utgåvan, 450 sidor
Författare: Estelle Weyl
Förlag: O?REILLY & ASSOCIATES
ISBN: 9781449311414

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker i sal (campusstudenter) och via forum och chatt (distansstudenter).
Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt och/eller i grupp. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett examinationsmoment/projekt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.