FM1488 Plan- och miljörätt

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att lära ut grunderna i plan- och bygglagstiftningen, med fokus på PBL, samt angränsande miljölagstiftning, med fokus på Miljöbalken. Grundläggande rättsprinciper och begrepp introduceras i kursen. En översikt ges med avseende på hur de olika lagarna har utvecklats samt hur de tillämpas idag.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 75%
  • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 07
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp och Översiktlig planering och detaljplanering, 15 hp.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till plan- och miljölagstiftningen. Genom att studenten introduceras i lagstiftningens bakgrund och historiska utveckling skapas en förståelse för dess tillämpning idag. Kursen ger också en överblick över det svenska lag- och rättssystemet med avseende på plan- och miljöärenden. De för plan- och bygglagstiftningen viktiga reglerna angående riksintressen, kulturmiljöer, strandskydd, miljökvalitetsnormer samt art- och områdesskydd behandlas i kursen. Vidare granskas formella planhandlingar med hänseende till process, innehåll och utformning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Ha kunskap om grundläggande juridiska begrepp inom kursens områden
• Ha kunskap om och kunna redogöra för hur det juridiska systemet rörande plan- och miljörätt är uppbyggt
• Kunna redogöra för processerna rörande handläggningen av plan- och miljöärenden
Färdighet och förmåga

• Kunna analysera plan- och miljöärenden utifrån aktuell lagstiftning
• Ha kännedom om var och hur man hittar information om rättsregler och olika rättsfall

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna värdera olika lösningar på frågeställningar inom miljörätt och samhällsplanering
• Kunna granska och värdera formella planhandlingar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ange alltid ISBN eller skriv senaste upplagan
Ebbesson, J. (senaste upplagan). Miljörätt. Iustus Förlag.
Mattson, N & Hagander, C-G. (senaste upplagan). PBL 2010: En handbok om PBL och samhällsbyggande. Svensk Byggtjänst.
Utdelat material tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ange alltid ISBN eller skriv senaste upplagan
Ebbesson, J. (senaste upplagan). Miljörätt. Iustus Förlag.
Mattson, N & Hagander, C-G. (senaste upplagan). PBL 2010: En handbok om PBL och samhällsbyggande. Svensk Byggtjänst.
Utdelat material tillkommer.

Lärande och undervisning

Föreläsningar, seminarium och övningsuppgifter.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×