FM1504 Vetenskapsteorins grunder

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syfte är att ge en introduktion till vetenskapligt arbete och hur kunskap konstrueras och prövas såväl i vetenskapliga sammanhang som i praktiken. Övning ges i att kritiskt granska olika anspråk på vad som utgör fakta och sanning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 08 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A.

Innehåll

Vetenskapligt såväl som praktiskt arbete kan ske utifrån många olikartade utgångspunkter, vilka i sin tur bygger på den syn på kunskap som föreligger. I kursen problematiseras olika kunskapssyner och vilka konsekvenser dessa får för hur man arbetar såväl vetenskapligt som praktiskt. Vidare diskuteras i vilken utsträckning olika syn på kunskaper framträder explicit och vad som tas för givet, utan att ifrågasättas. Det diskuteras även hur olika teoretiska perspektiv skapar förutsättningar för, men även begränsningar för hur vår uppfattning av världen är beskaffad och hur vi kan vinna kunskap om den. I det sammanhanget problematiseras vad olika arbets- och vetenskapliga metoder kan tillföra i termer av kunskap och underlag för beslutsfattande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna förstå och redogöra för att det förekommer olika syn på kunskap
• Kunna förstå och redogöra för hur synen på kunskap påverkar vad som uppfattas som sant och falskt
• Kunna förstå och redogöra för hur olika syn på kunskap påverkar hur såväl praktiskt som vetenskapligt arbete bedrivs
Färdighet och förmåga

• Kunna identifiera och diskutera olika förutsättningar för inhämtning av kunskap
• Kunna identifiera och kritiskt granska konsekvenserna av viss kunskap och hur den används
• Kunna redogöra för gjorda val av kunskapsinhämtning och hur dessa förhåller sig till kunskapssyn och användningsområde
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna förhålla sig till olika former av kunskap i såväl praktiskt som vetenskapligt arbete
• Kunna värdera olika etiska konsekvenser av hur kunskap används

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. Varför vetenskap? Studentlitteratur (senaste upplagan)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. Varför vetenskap? Studentlitteratur (senaste upplagan)

Lärande och undervisning

Genom föreläsningar och egen läsning av litteratur ges studenten förutsättningar att skapa sig en
överblick över olika förhållningssätt till kunskap. Studenten tränar sin förmåga att analysera, värdera och argumentera för olika ståndpunkter genom eget skrivande och aktivt deltagande i seminarier i mindre grupper. Såväl individuella övnings- och examinationsformer som gruppaktiviteter kan förekomma.

Lärare

Examinator
 1. Sabrina Fredin
Kursansvarig
 1. Sabrina Fredin

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×