MT1507 Grundläggande hållfasthetslära för tekniker

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper i hållfasthetslära. Kunskaper om hållfasthetslära är nödvändig för en tekniker inom det maskintekniska området och ligger också som bas för studier av andra mer avancerade tekniska kurser.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Grundläggande mekanik för tekniker.

Innehåll

• Snittstorheter: normalkraft, tvärkraft, böjmoment, vridmoment.
• Hookes lag, Elastisitetsmodul, Skjuvmodul, Poissons tal, Dragprov, sträckgräns, brottgräns och säkerhetsfaktor.
• Drag och tryck laster: Spänning, formförändring, hålkantstryck och yttryck.
• Skjuvning: Skjuvspänning,stansning, limförband och nitförband.
• Böjning: Tvärkrafts- och momentdiagram, böjspänning, yttröghetsmoment, Steiners sats,
formförändring med elementarfall.
• Vridning: vridskjuvspänning, polärt tröghetsmoment, vridmomentdiagram,
vriddeformationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna redogöra för och diskutera teoretiska grundläggande begrepp inom hållfasthetslära.
•kunna förklara vilka hållfasttekniska problem som kan uppstå i en statiskt belastad enkel konstruktion.
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna tillämpa ingående teori på enklare mekaniska konstruktioner.
•självständigt kunna utföra enklare beräkningar som bestämmer inre mekaniska
spänningar för en belastad konstruktion.
•dokumentera en given beräkning i en enkel beräkningsrapport.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna värdera när den kritiska lasten för en detalj har uppnåtts.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Teknologi B, Hållfasthetslära, Sven Malmendal. Beställs från handledaren.
Formler och Tabeller för Mekanisk konstruktion,
Karl Björk. Beställs från Karl Björks förlag, www.bjorksforlag.se.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Teknologi B, Hållfasthetslära, Sven Malmendal. Beställs från handledaren.
Formler och Tabeller för Mekanisk konstruktion,
Karl Björk. Beställs från Karl Björks förlag, www.bjorksforlag.se.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs som självstudier med hjälp av ett rikt material bestående av kurslitteratur och förinspelade föreläsningar/övningar. Studenterna har regelbundet kontakt med handledaren via lärplattform och möten där handledaren (on line) kan svara på frågor och hjälpa studenterna individuellt eller i grupp. Examinationen i kursen består av inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Madeleine Hermann
Kursansvarig
 1. Madeleine Hermann
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Inlämningsuppgifter 3.5 G-U
1815 Skriftlig tentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.