DV1474 Visualisering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen introducerar tekniker för visualisering av data. Stora mängder data som genereras är svåra att överblicka. Visualiseringen av data ger oss en förenkling av en annars alldeles för komplex information. Exempel på områden där visualisering används är inom spel, teknik, miljö och hälsa.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursen kräver att studenten läst 60hp kurser inom datavetenskap varav minst 3,5 hp inom databaser.

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om visualisering av data. Visualiseringens grundelement introduceras: perception, kognition, tekniker och algoritmer för visualisering. Olika mjukvaror för visualisering kommer att användas för t.ex. informations- och vetenskaplig visualisering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna beskriva hur olika tekniker kan bidra till att skapa en effektiv visualisering.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna välja och visualisera information med hjälp av visualiseringsverktyg.
 • kunna tillämpa visualiseringstekniker i ett större visualiseringsprojekt.
 • både verbalt och med visuell teknik kunna beskriva en visualiseringsprocess för andra.
 • självständigt och kritiskt kunna tolka och värdera information samt kritiskt kunna diskutera relevanta företeelser, frågeställningar och situationer.
 • kunna använda termer och koncept inom visualisering (speciellt inom informations- och vetenskaplig visualisering).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha förmåga att ur ett datavetenskapligt perspektiv göra bedömningar av relevanta vetenskapliga aspekter.
 • självständigt kunna granska och kritiskt utvärdera sitt eget arbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa böcker rekommenderas:

Huvudlitteratur
1. Valda vetenskapliga artiklar inom visualisering

Referenslitteratur
2. Game Analytics: Maximizing the Value of Player Data, Magy Seif El-Nasr, Anders Drachen, Alessandro Canossa (Editors), Springer, 800 sidor, 2013, ISBN 978-1-4471-4769-5.
3. Information Visualization: Design for Interaction, 2nd Edition (ISBN-10: 0132065509 ISBN-13: 978-0132065504), Robert Spence, 304 sidor, 2007.
4. Information Visualization: Perception for Design, 2nd Edition (ISBN-10: 1558608192 ISBN-13: 978-1558608191), Colin Ware, 486 sidor, 2004.
5. The Visual Display of Quantitative Information, 2nd Edition (ISBN-10: 0961392142 ISBN-13: 978-0961392147), Edward R. Tufte, 197 sidor, 2001.
6. Envisioning Information (ISBN-10: 961392118 ISBN-13: 978-0961392116), Edward R. Tufte, 126 sidor, 1990.
7. The Visualisation Handbook (ISBN-10: 012387582X ISBN-13: 978-0123875822), Academic Press, 984 sidor, 2004.
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer också att tillhandahållas vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa böcker rekommenderas:

Huvudlitteratur
1. Valda vetenskapliga artiklar inom visualisering

Referenslitteratur
2. Game Analytics: Maximizing the Value of Player Data, Magy Seif El-Nasr, Anders Drachen, Alessandro Canossa (Editors), Springer, 800 sidor, 2013, ISBN 978-1-4471-4769-5.
3. Information Visualization: Design for Interaction, 2nd Edition (ISBN-10: 0132065509 ISBN-13: 978-0132065504), Robert Spence, 304 sidor, 2007.
4. Information Visualization: Perception for Design, 2nd Edition (ISBN-10: 1558608192 ISBN-13: 978-1558608191), Colin Ware, 486 sidor, 2004.
5. The Visual Display of Quantitative Information, 2nd Edition (ISBN-10: 0961392142 ISBN-13: 978-0961392147), Edward R. Tufte, 197 sidor, 2001.
6. Envisioning Information (ISBN-10: 961392118 ISBN-13: 978-0961392116), Edward R. Tufte, 126 sidor, 1990.
7. The Visualisation Handbook (ISBN-10: 012387582X ISBN-13: 978-0123875822), Academic Press, 984 sidor, 2004.
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer också att tillhandahållas vid kursstart.

Lärande och undervisning

Undervisning kommer att ske på svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, handledning, projekt, presentationer av studenters arbeten, läsa vetenskaplig litteratur samt använda den praktiskt i arbetet.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och laboration.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1415 Inlämningsuppgift 2 2 A-F
1425 Inlämningsuppgift 3 1 A-F
1435 Inlämningsuppgift 4 1 G-U
1445 Projekt 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.