FY1429 Fysik fortsättningskurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik och ellära som
en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt
modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk
modellering av naturen.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Fysik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Fysik grundkurs 6 hp och minst 1,5 hp avklarade på Analys 1, 6 hp samt genomgången kurs Analys 2, 6 hp.

Innehåll

Vågfenomen
•Interferens i två och tre dimensioner
•Svävning
Ellära
•RCL-kretsen
•Elektromagnetiska fält
•Elektromagnetiska vågor
Mekanik
•Tvungen svängning

Lärandemål

Kunskap och förståelse

•inse vikten av vågnaturen för att förstå omvärlden samt kunna använda denna förståelse för att förklara en rad fysikaliska fenomen.
•kunna använda kunskap inom fysiken för att lösa problem inom en rad andra tekniska områden inom olika civilingenjörsprogram.
Färdighet och förmåga
•kunna självständigt genomföra enkla experiment.
•kunna skriva en tydlig rapport som beskriver resultat av experiment.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

•muntligt och skriftligt kunna föra fysikaliskt riktiga resonemang kring kursinnehållet.
•kunna värdera erhållna resultat med utgångspunkt från de fysikaliska förutsättningarna.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson, M. (2018). Fysik för civilingenjörer. Burrito Sanchez HB. ISBN: 978-91-639-4987-6
(Kan beställas via meo@bth.se)
Referenslitteratur
Jönsson, G. (2011). Våglära och optik. Teach Support. ISBN: 978-91-633-8957-3

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson, M. (2018). Fysik för civilingenjörer. Burrito Sanchez HB. ISBN: 978-91-639-4987-6
(Kan beställas via meo@bth.se)
Referenslitteratur
Jönsson, G. (2011). Våglära och optik. Teach Support. ISBN: 978-91-633-8957-3

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och laborationer. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.