FY1431 Fysik grundkurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande
och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 35 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3c och Fysik 2.

Innehåll

• Teknisk rapportskrivning.
• Behandling av vektorer utan linjär algebra.
• Grundläggande krafter såsom friktion vid vila och glidning, gravitationskraft, normalkraft,
spännkraft samt olika stödkrafter.
• Friläggning.
• Newtons lagar.
• Uppställning av Newtons ekvationer och momentlagen både vid jämvikt, statik, och
accelererande system.
• Bestämning av masscentrum och tyngdpunkt.
• Beräkningar av krafter i fackverk.
• Linjär- och cirkulär rörelse betraktat med olika koordinatsystem.
• Introduktion av arbete, effekt, potential, energilagarna, rörelsemängd och impuls.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• identifiera krafter som verkar på ett system.
• principen för friläggning både för hela system och delsystem.
• avgöra om ett system är i jämvikt eller ej.
• redogöra för Newtons lagar och momentlagen.
Färdighet och förmåga
•beräkna kraftresultant och behärska komposantuppdelning.
• beräkna masscentrum hos sammansatta system.
• beräkna rät- och kroklinjig rörelse för partiklar i planet.
• ställa upp Newtons ekvationer och momentlag för att med dessa bestämma okända krafter både vid jämvikt och konstant acceleration.
• utföra kaströrelseberäkningar.
• utföra beräkningar med hjälp av energilagarna, rörelsemängd och impuls.
• självständigt utföra laborationer utifrån skriftlig och muntlig handledning.
• följa en given mall vid rapportskrivning.
• muntligt och skriftligt kunna föra fysikaliskt riktiga resonemang kring kursinnehållet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera erhållna resultat utifrån kursinnehållet och bedöma dess rimlighet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grahn, R och Jansson, P-Å (2002). Mekanik. Lund: Studentlitteratur AB, ISBN 978-91-44-08578-4.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grahn, R och Jansson, P-Å (2002). Mekanik. Lund: Studentlitteratur AB, ISBN 978-91-44-08578-4.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Per Gralvik
Kursansvarig
 1. Thomas Ahlqvist

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.